داورزني: وزارت ورزش دخالتی در امور داخلی پرسپوليس نمیكند

2بار در گذشته با استعفای طاهری مخالفت شده است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صبــح روز بعد از صعود پرســپوليس به مرحله يــك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا استعفاي سرپرست باشگاه عجيبترين خبري بود كه ميشد شنيد اما اين خبر رسانهاي شد.

در خبر منتشره آمده بود: «دليل اصلي اين استعفا هنوز به صورت قطعي مشخص نيست اما طاهري اعالم كرده است كه با وضعيت موجود ديگر حاضر به ادامه همكاري با سرخپوشــان پايتخت نخواهد بود. گفته ميشود به دليل برخي از مســائل سياســي و اختالف وي با يكي از معاونــان وزارت ورزش، طاهري پيش از بازي با لخويا استعفاي خود را به وزارت ورزش اعالم كرده و قرار است وزارتخانه در اين خصوص تصميم بگيرد.»

با كدهايي كه در اين خبر داده شــده بود ذهنها به ســمت محمدرضا داورزنــي معــاون ورزش قهرمانــي و حرفهاي ميرفت اما رييس ســابق فدراســيون واليبال خيلي زود دســت به كار شــد و در مصاحبهاي اقدام به شفافســازي كرد. داورزني در پاسخ به اين ســوال كه طاهري به دليل اختالفي كه با شما داشته از ســمت خود استعفا كرده، گفت: «اين خبر صحت ندارد و هيچ استعفايي از او به دســت ما نرسيده است. طاهري سفت و سخت كارش را انجام ميدهــد و وزارت ورزش و من مشــكلي با او نداريم.» وي افــزود: «طاهري با حامــي مالي اختالفنظر دارد و اگر قرار اســت حامي مالي جديدي بياورد ميتواند برنامههايش را در اين باره به وزارت ورزش ارائه كند. مســووليت اداره باشگاه با مديرعامل اســت و اجراي برنامهها نيز بر عهده اوست. اگر قرار است طاهري حامي مالي را كه 19 ماه با او كار كرده تغيير دهد ميتواند برنامهاش را به ما بدهد.»

داورزني همچنين گفت: «ما از طاهري انتظار داريم برنامه سال 96-97 خــود را پر و پيمان ببندد و برنامه مالي خودش را در خصوص حامي مالي به ما ارائه دهد.» دقايقي بعد مصاحبه مفصل تري از داورزني منتشــر شــد و او كاملتــر در اين باره توضيح داد: «پيش از اين آقاي طاهري دو بار از ســمت خود استعفا داده و هر دو بار وزارت ورزش اين استعفا را قبول نكرده و حمايت كامــل خود را از وي اعالم كرده اســت. جاي تعجــب دارد كه پس از صعود پرســپوليس به دور بعدي مســابقات ليگ قهرمانان آسيا اين اخبار از كاروان پرسپوليس به گوش ميرسد.»

وي با اشــاره به اينكه اســتعفاي كتبي از ســوي طاهري به وزارتخانه نرســيده در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشــود طاهري به دليل اختالف با حامي مالي باشــگاه حاضر به ادامه كار نيســت، گفت: «اين بحث داخلي باشگاه است و به وزارت ورزش ارتباطي ندارد. مسووليت تامين منابع باشگاه با مديرعامل است و اگر قراردادي با حامي مالي وجود دارد، خود باشگاه بايد آن را پيگيــري كند. اگر حامي مالي به تعهداتش عمل نكرده، خود باشــگاه ميداند كه چگونه با بدعهدي حامي مالي برخورد كند، وزارت ورزش دخالتي در امور اجرايي باشگاه پرســپوليس ندارد. اينكه ميگويند با طاهري مشكل دارم، درست نيســت و اصال صحت ندارد.» داورزني ادامه داد: «باز هم تاكيد ميكنم تامين منابع مالي باشــگاه با مديرعامل اســت و اگر مشكلي با حامي مالي وجود دارد، ربطي به ما و وزارت ورزش ندارد و خودشان بايد اين مشكل را مديريت كنند. باشــگاه استقالل براي دو سال ديگر، قراردادش را با حامي مالي باشــگاه تمديد كرده و اين جزو اختيارات باشگاهها است كه حامي مالي را خودشــان انتخاب كنند. پرســپوليس نيز از اين قاعده مســتثني نيست و خودشان ميدانند كه چگونه ميخواهند با حامي مالي در ارتباط باشند.»

وي در ادامــه درخصوص اينكــه از افرادي مانند پروين، گرشاســبي و منتقمي بهعنوان كانديداهاي عضويت در هيات مديره باشــگاه پرسپوليس و مديرعاملي نام برده ميشود، گفت: «اين در حوزه اختيارات وزير ورزش است و هر نامي كه تاكنون در رســانهها مطرح شــده، گمانه زني است و بايد چند روزي صبر كرد تا اسامي هيات مديره سرخابيها اعالم شود.»

روز گذشته رســانههاي حامي تيم مديريتي باشــگاه پرسپوليس اعالم كردند طاهري اصال استعفا نداده بود و خبر استعفا را وزارت ورزش و احتماال شــخص داورزني به رســانهها داده كه منطقي به نظر نميرســد. همچنين اين رســانهها اينطور به مخاطبــان خود القا كردند كــه داورزني اصرار دارد پرسپوليس با همين حامي مالي به كار خود ادامه دهد اما چون طاهري دنبال قرارداد جديد ديگري است با معاون وزير مشكل دارد ...و

به هر حال صعود آســيايي و قهرماني پرســپوليس باعث شده مديريت اين باشــگاه فعال هواداران زيادي حتي در بين اصحاب رسانه داشته باشد اما واقعيت اين اســت كه طاهري قانونا نميتواند مديرعامل باشگاه پرسپوليس شود و تمام تالشش اين است تا باز هم مجوز سرپرستياش را تمديد كند كه عمال مغاير با قانون است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.