برانکو: خوشحالم پرسپوليس به حقش رسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اصال دفاعي بازي نكرديم

برانكــو ايوانكوويــچ در كنفرانس خبري بعد از ديــدار با لخويا و صعود پرســپوليس به مرحلــه يك چهارم نهايــی ليگ قهرمانان آســيا در جمع خبرنــگاران گفت: «قبل از هر چيز بــه بازيكنانم تبريك ميگويم كه خيلي زحمت كشــيدند و توانســتيم جنگ خيلــي بزرگي را ببريــم. هر دو تيم موقعيتهاي بســيار خوبي داشتند. ما ميتوانستيم از موقعيتهايمان بيشتر استفاده كنيم. لخويا هم فرصتهاي خيلي زيادي داشت. به نظرم بازي خيلي خوبي را شــاهد بوديم اما خوشحالم از اينكه تيم پرسپوليس به حق خودش رسيد و به مرحله بعد صعود كرد و بايد در اينجا از همه تشكر كنم.»

برانكو در پاســخ به ســوالي مبني بــر اينكه، بازي راحتــي را پيش رو داشــتيد، گفت: «همانطور كه ديروز در كنفرانس خبري گفتم، پرسپوليس و لخويا از بهترين تيمهاي حال حاضر آســيا هســتند. لخويا خيلي خوب و زهردار فوتبال بازي ميكند و از اول هم ميدانستيم كه كار راحتي را مقابل اين تيم نخواهيم داشــت. ما به هر حال آمده بوديم تا نتيجه بگيريم و هدفمان اين بود كه به مرحله بعدي صعود كنيم و فكر ميكنم به اين هدفمان هم رســيديم و هنوز هم فكر ميكنم لخويــا يكي از بهترين تيمهــاي حاضر در اين رقابتها بود. خصوصا وقتي العربي به زمين آمد خيلي خطرناك ظاهر شــد. او مهاجمي زهردار بود كه ميدانستيم مقابل اين تيم و اين بازيكن بازي راحتي را پيش رو نخواهيم داشت.»

ســرمربي پرســپوليس گفت: «ما مقابل لخويــا اصال دفاعي بازي نكرديم. ما پرس را در دستور كار قرار داديم و دنبال اين بوديم كه از ميانه ميدان كارمان را به خط حمله انتقال بدهيم و تدارك حمله روي دروازه حريف را ببينيم.»

خبرنگاري پرســيد، لخويا امشــب روي فرم نبود و خوب ظاهر نشد كه ســرمربي پرسپوليس گفت: «با نظر شــما موافق نيستم. لخويا خيلي خوب بازي كرد اما بازي كردن مقابل پرســپوليس كار سادهاي نيست. پرسپوليس تيم خطرناكي است و بهترين تيم ايران است كه توانست قهرمان ليگ شود. ما با تمام توان بازي كرديم و لخويا مقابل ما كار سادهاي را پيش رو نداشت و نتوانست مقابل پرسپوليس نتيجه بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.