استيلي: اميري و احمدزاده فراتر از توانشان دويدند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميــد اســتيلي دربــاره پيروزي پرســپوليس مقابــل لخويــا و صعودش بــه جمع هشــت تيم برتر آســيا گفت: «پرسپوليس مقابل لخويا بازي خوبي به نمايش گذاشت و از همان ابتدا به دنبال كنترل بازي بود. در نيمه نخست شاگردان برانكو در حفظ توپ عملكرد خيلي خوبي داشــتند و اجازه ندادند حريف موقعيت چنداني ايجــاد كند البته در همين نيمه نخست مدافعان پرسپوليس سعي داشتند با ارسال توپ پشت مدافعان حريف براي مهاجمان پرسپوليس فرصت گلزني ايجاد كننــد كه روي يكي از همين فرصتها و با دوندگي باالي وحيد اميري پرسپوليس به گل رســيد. البته در نيمه دوم برانكو كمي تغيير تاكتيك داد و با آوردن شهاب كرمي به ميدان قصد داشت ميانه حريف را بيشتر كنترل كند كه البته حريف هم در نيمه دوم چند شــانس خوب گلزني به دســت آورد كه روي خوش شانســي پرســپوليس اين توپها بــه گل تبديل نشــد. در مجموع خوشحاليم كه نماينده شايسته كشورمان پيروز ميدان شد و به جمع هشت تيم برتر آسيا رسيد.»

استيلي درباره بهترين بازيكن زمين هم گفــت: «همه بازيكنان پرســپوليس در پســتهاي خودشــان عملكرد خوبي داشــتند اما مــن فكر ميكنــم وحيد اميري و فرشاد احمدزاده عملكرد بهتري داشــتند و فراتر از توانشــان در زمين مسابقه دويدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.