درخشان: تعويضهاي برانکو موثر بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميد درخشان درباره صعود پرسپوليس به مرحلــه يك چهارم نهايي ليــگ قهرمانان آســيا گفت: «پرســپوليس خيلي خوب بازي كــرد. آنها بازي منطقي و حســاب شــدهاي را ارائــه دادند. خط دفــاع و مياني تيم برانكو عملكرد فوقالعادهاي داشــت و اگر مهاجمان ايــن تيم دقــت ميكردند، ميتوانســتند در دقايــق پاياني اختــالف را به دو يا ســه گل برســانند.» پيشكســوت باشــگاه پرسپوليس دربــاره تاكتيك اين تيم در ديدار مقابل لخويا گفت: «تاكتيك پرسپوليس اين بود كه نگذارد لخويــا به دروازهاش نزديك شــود و روي ضد حمــالت دروازه اين تيم قطــري را باز كند. پرســپوليس به خوبي در نيمه اول توانســت دســتورات برانكــو را اجرا كند امــا در نيمه دوم به دليل فشــار زيــاد لخويا پاسهاي ضد حملهاي بازيكنان پرسپوليس دقيق نبود. البته اين طبيعي اســت چون وقتي كه تحت فشار تيم حريف هســتيد و تعداد بيشــتري از آنها در زمين شما هســتند، ناخودآگاه دقت پاس شما پايين ميآيد. مهم اين بود كه پرسپوليس توانست به چيزي كه ميخواهد برسد و به دور بعد ليگ قهرمانان آسيا صعود كند.» درخشان دربــاره تعويضهاي برانكو هم گفت: «با توجه به نيمكــت پرســپوليس تعويضهاي موثري توسط برانكو صورت گرفت. به هر حال بضاعت پرسپوليس همين اســت و بازيكنان تعويضي نيز در حد خودشــان خوب بازي كردند.» وي در پايان درباره اســتعفاي طاهري گفت: «به هر حال طاهري رفت و كســي كه جانشين او ميشود بايد تفكرات او را ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.