چشم همه ايرانيها به پرسپولیس است طارمي: 500 ميليارد هزينه دليل بهتر بازي كردن نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي كــه بعد از انتخاب بهعنوان بهتريــن بازيكن ميدان مقابل لخويا در نشست خبري حاضر شده بود، گفت: «همانطور كه سرمربي گفته بود، اول گل نخورديم و توانســتيم گل هم بزنيم و بعد از آن چند موقعيت داشــتيم كه ميتوانســتيم گل دوم را هــم بزنيم اما از آن موقعيتها اســتفاده نكرديم ولــي همين كه توانســتيم به مرحله بعد صعود كنيم، خدا را شــكر ميكنيم و اميــدوارم بتوانيم تا فينال اين رقابتها پيــش برويم. يعني همان چيزي كه از اول هدفگذاري كرده بوديم و دنبال آن بوديم.» خبرنگاري از طارمي پرســيد؛ شب گذشته تيم ايراني با نتيجه سنگيني حذف شد و تيم ديگر شما نيز حذف شــد، آيا شما فكر ميكنيد ميتوانيد در ادامه مسابقات ليگ قهرمانان اين روند را حفظ كنيد كه مهاجم پرسپوليس گفت: «به هر حال ما قهرمان ايران هستيم و از همه تيمها ســرتر بوديم كه توانستيم قهرمان شويم اما تيمهاي ايراني هم خوب بودند و متاســفانه نتوانســتند صعود كنند ولي هدف مــا اين بود كه به ردههاي باالتر برســيم و حاال كه به اين رده رسيدهايم تصميم داريم با موفقيت به مســيرمان ادامه بدهيم تا به فينال اين مســابقات برســيم چون چشم همه ايرانيها به پرســپوليس است.» خبرنگاري پرسيد؛ شــما ميخواهيد به فينال برســيد اما تيمهاي شرق آسيا تيمهايي هستند كه طعم قهرماني در ليگ آسيا را چشــيدهاند و تيمهاي قدرتمندي هســتند. البته شما هم قهرمان ليگ ايران هســتيد. چينيها ســرمايهگذاري خوبي كردهاند و ســتارههاي اروپايي را هم آوردهاند از طرفي شــما هم قهرمان ليگ ايران هســتيد. آيا پول غلبه ميكند بر طرفداران كه طارمي در پاســخ گفت: «درست است چينيها سرمايهگذاري كردهاند و تيمهاي شــرق آســيا اما ما هم تا حدودي با ظرفيت و استعدادهايي كه داريم فكر ميكنم بتوانيم به اين عنوان برسيم. فوتبال اينچنين است و هيچ چيزي در اين رشته ورزشي قابل پيش بيني نيست. اگر تيمي 500 ميليارد هم خرج كند، دليل نميشود كه بتواند فوتبال بهتري بازي كند و به قهرماني برسد. ما بايد سعي كنيم فوتبال زيبايي بازي كنيم و بتوانيم قهرمان شويم و فكر اين را نميكنيم كه چه تيمي چه ميزان سرمايهگذاري كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.