طاهري خواستار پايان همکاري حامی مالی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ديــروز نامه باشــگاه پرســپوليس به حامي مالي اين باشگاه براي پايان دادن به همكاري طرفين منتشر شد تا مشخص شود طاهري دنبال اين ماجراست و كوتاه نميآيد.

صحبت از اختالف نظر طاهري با برخي مســووالن وزارت ورزش بر سر حامي مالــي باشــگاه در حالي مطرح ميشود كه سعيدرضا طاهري فرزند سرپرســت باشــگاه پرســپوليس در اين ســامانه (اين شركت از زير مجموعههــاي يكي از اپراتورهاي تلفن همراه است كه به صورت اقماري فعاليت ميكند و البته در يك مزايده محدود توانســت با باشگاه پرســپوليس فعاليت كند. مشغول به كار بوده است و اينكه چنين موضوعي به چه دليــل رخ داده كه طاهري حاال خواهــان تغييراتي در حامي مالي باشــگاه شده از نكات مبهمي اســت كه خود او قطعا ميتواند پاسخ شــفافي به آن بدهد. البته جالب اينجاســت كه بعد از اينكه علي دايي ســرمربي وقــت تيم نفــت تهران به صورت سر بسته به اشتغال فرزنــد يكــي از مديران پرســپوليس در ســامانه هواداري اين باشگاه اشاره كرد مدتــي فرزند طاهري در محل كارش حاضر نشد تا به نوعي آبها از آسياب بيفتد! البته كه در خصوص ايــن حامي مالي هميشــه پرسشهايی وجود داشته؛ اينكه چه تعداد از هواداران پرســپوليس در اين سامانه حضور دارنــد و چه مقدار پول از طريــق آنها نصيب باشگاه پرســپوليس شده است. اينها مواردي است كه هيچگاه علني نشد و همواره يكي از ابهامات اصلی موارد همكاري بين دو طرف بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.