صادق محرمي؛ بهتريني كه بهترين نميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شايد تكراري و خسته كننده باشد اما صادق محرمي 21 ســاله باز هم يكي از بهتريــن بازيكنان تيمش در بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا بود. محرمي در اولين فصل حضورش در تيم بزرگ پرسپوليس و در اولين تجربه آســيايياش نمايشي فراتر از حد تصور كارشناســان و اهالي فوتبــال ارائــه داد تا به موازات كســب اعتبار در فوتبال داخلي در ســطح قاره هم تبديل به بازيكن شناخته شده تري شود. اغراق نيست اگر بگوييم محرمي در هر ۸ بازي آســيايي پرسپوليس يكي از بهترينهاي تيمــش و در برخي بهترين بازيكــن ميدان بوده اســت. هر چند او هيچ وقــت بهعنــوان بهتريــن بازيكن ميدان شناخته نشــد اما نميتوان منكر درخششاش در اين بازيها شد. محرمي كه دو بار در تيم منتخب ليگ قهرمانان قرار گرفته مقابل لخويا باز هم نمايشــي استاندارد ارائه كرد. اوج كار او در دقيقه 93 اتفــاق افتاد كه با توپگيري در زمين خودي و پيشــروي حدودا 70 متری با برداشــتن بازيكنان حريف از پيش روي خود طارمي را در وضعيت گلزنی قرار داد اما مهدي قدردان اين حركت استثنايي و پاس عالي محرمي نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.