شهاب كرمي؛يك تعويض عالی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اوليــن بار كه شــهاب كرمــي براي پرســپوليس به بازي آمد حدود 70 هزار نفــر در ورزشــگاه آزادي بودنــد و هفته بعــد از شــهرآورد مقابل ســپاهان همه پرسپوليسيها دنبال بردي ميگشتند تا از بحران در آيند. با غيبت كمال در دقايقي از آن مسابقه فرصت به كرمي رسيد اما جو ورزشگاه و شــرايط مسابقه آنقدر سنگين بود كه باعث شــد شــهاب حتي نيمي از خودش نباشــد. بعــد از آن كرمي خيلي كم بازي كرد و در ليــگ قهرمانان هرگز به ميــدان نرفت تا دقيقه 72 بازي دوحه. در اين لحظه وقتي سروش رفيعي از بازي بيرون رفت كرمي با اعتماد به نفس بااليي وارد ميدان شد دقيقا همان كاري را انجام داد كه برانكو خواسته بود. با حضور كرمی خط ميانی پرســپوليس محكمتر شد و با بســتن فضاها لخويا كمتر از قبل موفق به ايجــاد موقعيت روي دروازه پرســپوليس شد. كرمي با خونسردي و اعتماد به نفس خاصي در آن شرايط بحراني به توپ ضربه ميزد و توپگيريها و پاسهايش به كمك پرســپوليس آمد تا بعــد از حضور موثر عليپور به جاي مســلمان، شــهاب هم در لحظاتي كه ســروش از كار افتاده بود در اين صعود دلنواز نقش ويژهاي ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.