حاال ازاستراحت لذتببريد

برانكو به بازيكنان پرسپولیس:

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس امســال با وجود همه بدبينيها به جمع ۸ تيم ليگ قهرمانان آســيا رسيده و حاال فرصتي مناسب براي تقويت تيم پيش روي برانكو و مديران پرســپوليس است تا سرخها در دور يك چهارم نهايي در مصاف با يكي از سه حريف قدر صعودكننده تالش خود را براي رسيدن به نيمهنهايي ليگ قهرمانان انجام بدهند.

اين موفقيت را بايد بيــش از هر كس به پاي برانكو ايوانكوويچ نوشــت كه حاال بــا محبوبيتي فوقالعاده خود را آمــاده چالشهاي مهمتر فوتبالــي ميكند. او با كمي اســتراحت در زادگاهش دوباره كار روي پرســپوليس را آغــاز خواهد كرد، تيمي كه بايد بــراي فصل آينده برنده و تاكتيكيتر از امســال باشد و اين بار خود را در مصاف با ميلياردرها و غول ترها محك بزند.

برانكو كه همراه دستيارانش در كرواسي بهسر ميبرد در پايــان بازي و با حضور در اتوبــوس تيم دقايقي كوتاه براي بازيكنان صحبت كرد.

سرمربي كروات سرخپوشــان كه از موفقيت تيمش خوشحال بود به شــاگردانش گفت: «به همه تان تبريك ميگويم. اكنون همه متوجه شــديد كه از تيمهاي ديگر برتر و بهتر هستيد. شما و خانوادهتان استحقاق بهترينها را داريد و بر اين اســاس ضمن تبريك به خاطر موفقيت تان تا 30 خرداد كه زمان شــروع تمرين اســت فرصت اســتراحت و لذت بردن از اتفاقات شيريني كه رقم زديد را خواهيد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.