وحيد اميري؛ فداكار و استثنايي مثل هميشه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيد اميري مهاجم پرســپوليس از پايه گــذاران اصلي صعود اين تيم به جمع ۸ تيم برتر آســيا شد. اميري در نيمــه اول بازي مقابــل لخويا با فراري غافلگيرانه از كنار خط اوت به قلب خط دفاعي لخويا تــوپ را به مهدي طارمي سپرد و در شــرايطي كه خود با اضافه شــدن به خط حمله بــا اينكه فرصت گلزني داشــت شــاهد گل بــه خودي چيكو فلورس مدافع نامــدار و باتجربه لخوياييها بود.

اميري كــه در تمام ايــن فصل با رفتار خوب و درخشش دائمي هواداران پرســپوليس را به خود عالقهمند كرده اســت تا لحظــات پايانــي از مهمترين عناصــر تهاجمي پرســپوليس بود و با نفوذهــاي گاه و بيــگاه و درگيريهاي يكســره خط دفاعي حريف را به عقب ميراند تــا آنها در زمين پرســپوليس كمتر صاحــب برتري عددي باشــند. اميري در دقيقه 90 روي يك درگيري هوايي مصدوم شــد و جــاي خود را به علوانزاده داد. با اين حال آخرين بازي ســال به يمن حضور او آنچنان شيرين شد كه هواداران پرسپوليس آن را فعال از ياد نخواهند برد. اميري با شــخصيت فوقالعاده و بازيهــاي موثرش يكي از بهترين خريدهاي اين فصل فوتبال بوده و اهميت داشــتن كاراكتر در تيمهاي بزرگ را به همه ما يادآوري ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.