بيرانوند موفق شد؛ بسته نگهداشتن دروازه با كمك تير

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بدون شــك نقش پررنــگ بيرانوند و البتــه تير دروازهها را در بســته ماندن دروازه پرســپوليس و صعود شــاگردان برانكــو نميتوان ناديده گرفــت. بيرانوند دو بار با ســيوهايش موفق به ممانعت از فروپاشــي دروازهاش شد و دو بار هم كه تســليم ضربه مهاجمان قطري شده بود، تيــر دروازهها به كمكــش آمدند و اجازه باز شــدن دروازه پرســپوليس را ندادند. دروازهبان اول پرســپوليس و تيم ملي كه در چند هفته اخيــر انتقاداتي را متوجه خود ميديد بــه بهترين شــكل ممكن فصل را به پايان رساند و با دو كلينشيت متوالي در بازي رفت و برگشت برابر لخويا نقش بزرگي در صعود پرسپوليس داشت. هــر چند بيرانوند در برخــي از بازيهاي ليگ برتري گلهاي عجيبي خورد اما در چهار مسابقه از ليگ قهرمانان دروازهاش را بسته نگه داشت كه دو تا از آنها مقابل لخويا و در مرحله حذفي بود. بيرانوند در بازي دوحه هم اعتماد به نفس مناســبي داشت و با اينكه در يكي دو صحنه باز هم نظاره گر ضربات حريف بود اما در مجموع عملكرد مناسبي از خود بر جاي گذاشت. بيرانوند در ليگ برتر هم آمار فوقالعادهاي از خود به جاي گذاشــت اما بايد ديد در پرسپوليس ماندني خواهد شد يا خير چرا كه هم پيشــنهاد خارجي دارد هم اينكه شنيده ميشــود برانكو بدش نميآيد گلر ديگري را جايگزين او كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.