ذوالفقارنسب:پرسپوليسسياستخوبي داشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيژن ذوالفقارنسب در خصوص برتري يك بر صفر پرسپوليس مقابل لخويا گفت: «پرســپوليس خيلــي خوب بــازي كرد و تحليل خوبي از بازي حريف داشت و موفق شد لخويا را كنترل كند. راهكار و برنامهاي كه پرسپوليس براي اين بازي داشت خيلي خوب بــود و در يك كلمه ميشــود گفت پرسپوليس سياســت خوبي براي اين بازي داشت.»

وي ادامه داد: «پرسپوليس قصد داشت بــازي را به ميانه ميدان ببــرد و مهرههاي تأثيرگــذار حريف را از دروازه خود دور كند كه در 0۸ درصد زمان مســابقه اين اتفاق به خوبي افتاد. نكتــه ديگر هم اين بود كه باخت غير منتظره اســتقالل شوك رواني جدي به بازيكنان پرســپوليس وارد كرده بود. به همين دليل بازيكنان بازي را بسيار جدي گرفتند و از ابتدا تا پايان بازي مصمم به پيروزي بودند. به طور كلي پرســپوليس بســيار با برنامه و توجيه شده بازي كرد و توانســت حريف خوبش را در قطر شكست دهد. موقعيتهاي ديگري هم داشــتيم كه ميتوانستيم از آنها استفاده كنيم.»

مشــاور وزير ورزش در مورد استعفاي علــي اكبــر طاهري سرپرســت باشــگاه پرســپوليس گفت: «به نظــرم االن زمان مناســبي براي اســتعفا نبــوده و طاهري صحبتهايي دارد كه بايد شنيده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.