تبريك طاهري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علــي اكبر طاهري سرپرســت باشــگاه پرسپوليس بالفاصله بعد از صعود پرسپوليس همراه گرشاســبي و تركاشــوند در رختكن پرســپوليس حاضر شــد و بــه كادر فني و بازيكنان خســته نباشيد گفت. طاهري ضمن تبريــك به پرسپوليســيها گفــت: «بايد از تك تك بچهها، اعضاي كادر فني، پزشــكي، تداركات و همه و همه براي اين تالش تشكر كــرد. همچنين از هواداران تشــكر ميكنيم كــه انرژي و دعاي آنها چــه نفراتي كه اينجا حاضر بودند و چــه ديگران به اينجا و به اين تيم رسيد تا بازيكنان با تمام وجودشان بازي كنند. همه ديدند كه پرسپوليس با شايستگي از اين مرحله صعود كــرد، به اميد آنكه جام قهرماني در آسيا را هم باال ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.