سيدجالل محروم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سيدجالل حســيني كه در بازي رفت با لخويا هم كارت زرد گرفته بود، با گرفتن اخطار از داور چيني در بازی برگشــت دو كارته شــد و بازي بعــدي تيمش در ليگ قهرمانان آسيا را از دست داد. بدين ترتيب شــجاع خليل زاده ميتواند اميدوار باشــد در اوليــن بازي آســيايي پرســپوليس در فصــل جديد به ميدان بــرود. پيش از اين اخطارهاي مرحله گروهي پاك شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.