بحرين ميزبان عربستاني ها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس در مرحله بعد با يكي از 3 تيم االهلي عربستان، العين امارات و الهالل عربستان رقيب ميشــود. قرعهكشــي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان در تاريخ 16 خرداد برگزار ميشود. در اين راستا روزنامه الرياض عربستان خبر داد: باشــگاه الهالل و االهلي در صورتي كه در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا رقيب پرسپوليس ايران شوند، بحرين را بهعنوان ميزبان خود انتخاب خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.