بيخبري كاشاني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مطابق معمــول رييس هيــات مديره باشگاه پرســپوليس از مهمترين اتفاقات اين باشــگاه بيخبر بود. ديروز وقتي خبرنگاران از او درباره استعفاي طاهري پرسيدند، گفت: «من چند روزي اســت كه به دليل كسالت در منــزل هســتم و واقعا اطــالع دقيقي از ايــن موضوع ندارم. در هر صــورت اميدوارم استعفاي طاهري صحت نداشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.