شروع‌یک‌ماراتن‌جذاب

ایران ورزشــي- تیم ملي والیبال پس از چندین هفته تمرین در تهران و گذراندن اردو در اروپا، بامداد سهشــنبه براي شــركت در هفتــه اول لیگ جهاني راهي ایتالیا شــد. شــاگردان كوالكوویچ پس از رســیدن به ایتالیا و برگزاري چند جلســه تمریني، فردا شــب باید در نخسـ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پنج جاي خالي نسبت به المپيك

واليباليســتهاي ايران كه با تغييرات زيادي نســبت به آخرين مســابقات ايران يعني المپيك راهي ليگ جهاني شــده اند، بايد در سه هفته ليگ جهاني 9 بازي انجام دهند؛ هر هفته سه بازي! به اين ترتيب كه در هر هفته ســه كشور ميزبان هستند و به همراه سه تيم ديگر ديدارهاي گروه خود را انجام ميدهند.

در هفتــه اول هم تيمهــاي ايران، لهســتان، ايتاليا و برزيــل در يك گروه قرار گرفتهاند كــه بايد ديدارهاي خود را در ايتاليا انجام دهنــد. تيم ايران پس از ديــدار اولش كه فردا شــب برابر ميزبان انجام ميدهد، شــنبه و يكشــنبه راس ساعت 19:30 به مصاف برزيل و لهستان خواهــد رفت تا ديدارهاي هفته اول خود را به پايان ببرد.

واليباليســتهاي ايران روز دوشــنبه پانزده خرداد به ايران بر ميگردند تا ســه بازي بعدي خود را در تهران و سالن دوازده هزار نفري آزادي برگزار كنند.

تيم ايران بالفاصله و چهار روز پس از بازگشــت، نوزده خرداد بايد در اولين ديدار خانگياش در تهران به مصاف بلژيك برود. بلژيكي كه شايد سادهترين حريف ايران در اين رقابتها باشد. صربستان و آرژانتين هم بيستم و بيست و يكم خرداد همگي ساعت 21:10 مقابل ايران به ميدان ميروند.

ميزبان هفته ســوم و پاياني ديدارهاي ايران هم لهستان است. ديدارهاي ايران در اين كشــور از بيست و پنجم خرداد با بازي برابر آمريكا آغاز ميشــود. ديدار دوم پس از يك روز استراحت ساعت 22:40 بيست و هفتم خرداد برابر لهستان ميزبان خواهد بود و در نهايت بيســت و هشــتم خرداد و ســاعت 19:55 آخرين ديدار ايران در اين رقابتها برابر روسيه برگزار ميشود.

در ميان چهارده نفــر نهايي اعزامي تيم ملي به هفتــه اول ليگ جهاني، نام پنج بازيكن المپيكي ايران ديده نميشود. مهدي مهدوي كه همان ابتدا خداحافظي كرد، زريني و شــريفات كه اصال دعوت نشدند و شهرام محمودي هم دعوت شد اما به اردو نيامد. در روز آخر تمرين تهران هم كه محمد موسوي به دليل مصدوميت در تهران مانــد و تيم را همراهي نكرد تا مجمــوع غايبان المپيكي ايــران به پنج برسد.

از آن تيــم دوازده نفره هفت بازيكن باقي ماندهاند. سعيد معروف، عادل غالمي، فرهاد قائمي، مجتبي ميرزاجانپور، مهدي مرنــدي، امير غفور و ميــالد عبادي پور همچنــان در تيم ملي هســتند و هفت بازيكن ديگر آنهــا را همراهي ميكنند. ســال افــزون، وادي، مســعود غالمي، مصطفي حيدري، معنــوي نژاد، فائزي و نظري افشــار هفت عضو جديد تيم ملي در ليگ جهاني هســتند كه تنها فائزي و معنوي نژاد ســابقه بازي در اين رويداد را دارنــد و پنج نفر ديگــر براي اولين بار چنين رقابتهايي را تجربه ميكنند.

دومین دوره درخشانترین حضور ایران در این رقابتها بود. بازيهاي درخشان شاگران كواچ در آن دوره تیم ایران را به مرحله نهایي رساند. جایي كه ایران باالتر از روسیه و استرالیا در جایگاه چهارم ایستاد.

تالش براي تكرار نتيجه 2014

اين رقابتها پنجمين حضور ايران در ليگ جهاني خواهد بود. نخســتين حضور واليباليســتهاي ايران در اين رقابتها به سال 2013 بر ميگردد. رقابتهايي كه تازه آغاز راه كســب تجربه واليبال ايران در اين رقابتها بود و در ميان 10 تيم نهم شديم!

با اين حال دومين دوره درخشانترين حضور ايران در اين رقابتها بود. بازيهاي درخشــان شــاگران كواچ در آن دوره تيم ايران را به مرحله نهايي رســاند. جايي كه ايران باالتر از روســيه و استراليا در جايگاه چهارم ايستاد.

دو دوره بعــدي حضــور ايــران در سالهاي 2015 و 2016 هم جايگاهي بهتر از هفتمي را براي ايــران به ارمغان نياورد. حــاال بايد ديد كه با توجه به قرعه دشــوار ايران در ايــن دوره آيا نتيجهاي نزديك به سال 2014 ثبت ميشــود يا چيزي شبيه به دو دوره گذشــته كه بــه انتهاي جدول نزديكتر بوديم تا ابتداي آن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.