از‌نبود‌خط‌هوایي‌مناسب‌تا‌جيب‌خالي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مقدمــات ســفر كاروان ايــران بــه بازيهاي داخل سالن آسيا در حالي انجام ميشــود كه هم موضوع سفر هوايي و هم وضعيت مالي، براي مسووالن كاروان ايران نگراني ايجاد كرده است.

اصغر رحيمي كه سرپرســتي كاروان ايران براي بازيهاي داخل ســالن آسيا را بر عهده دارد، با اشــاره به نشســتي كه با سفير تركمنســتان در ايران برگزار شده، ميگويــد: «در اين جلســه در خصوص تسهيالتي كه قرار بود كشور ميزبان بدهد صحبت كرديم. هم درباره ويزا در خصوص ورزشكاراني كه بعدا اضافه ميشوند و هم درباره مساله پروازها صحبت شد. با توجه

دغدغههاي ایران در مسير بازيهاي داخل سالن آسيا

به اينكه مســير رفت و برگشت به صورت هوايي و زميني اســت، اگر تركمنســتان بتواند پــرواز داخلي بگذارد براي ما خوب اســت. اين مسائل را به سفير تركمنستان گفتيم و قرار شــد ايشان اين موضوع را با مسووالن كشورش در ميان بگذارد.»

رحيمــي با اشــاره به اينكه بيشــتر كشــورهاي شــركتكننده در بازيهاي داخل ســالن آســيا با خط هوايي مشكل دارنــد، ادامه ميدهد: «همه كشــورهاي اقيانوســيه و آســيا با اين موضوع مشكل دارنــد و در همايش سرپرســتان كاروان روي اين موضوع بحث شــد. البته شرايط ما نســبت به بقيه كشــورها بهتر است و حداقل از طريق سفر زميني ميتوانيم به اين كشور سفر كنيم.»

رييس مركز نظارت بر تيمهاي ملي در ادامه صحبتهايش درباره ثبتنام اوليه كاروان ايران نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «حدود 500-600 نفر را در فهرست اوليه به كميته برگزاري بازيها معرفي كردهايم. به جز دنس اســپورت در تمامي رشتهها ثبتنام كرديم اما تيرماه در جلســهاي كه در عشــقآباد داريم ثبتنام ماقبل نهايي صورت ميگيرد. احتماال كاروان ايران در اين بازيها 300 نفره باشد.»

سرپرست كاروان ايران در بازيهاي تركمنســتان همچنيــن بــا اشــاره به جلســاتي كه با فدراســيونها آغاز شده، ميگويــد: «مســووالن فدراســيونها، مربيــان و همينطــور مديــران تيمهاي ملي 3 فدراســيون از جملــه دووميداني، دوچرخهسواري و شــنا در كميته حضور داشتند و مســائل فني را بررسي كرديم. يك جلسه نيز با ستاد عالي با حضور وزير ورزش خواهيم داشــت تا درباره مســائل مختلف صحبت كنيم.» رحيمي همچنين به شــرايط مالي كميته بــراي حضور در بازيهاي داخل ســالن نيز اشارهاي دارد: «شــرايط مالي زياد خوب نيست. غير از مســاله پرواز كه ما را با مشــكل روبهرو كرده، مساله ديگر بحث مالي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.