برنامه مسابقات تيراندازي با كمان جام جهاني تركيه اعالم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه دوم جــام جهاني تيراندازي با كمان در ســال 2017 از 17 تا 21 خــرداد ماه در رشــتههاي ريكرو و كامپوند زنان و مــردان در آنتالياي تركيه برگزار ميشود. فدراسيون جهاني تيراندازي با كمان برنامه اين مرحله از مســابقات جام جهاني را اعالم كرد. به اين ترتيب مســابقات مراحل مقدماتــي ريكرو و كامپوند از چهارشنبه 17 خرداد آغاز ميشود.

مراحل حذفي انفــرادي ريكرو و كامپوند از يك چهل و هشــتم تا يك بيســت و چهارم در هميــن روز برگزار خواهد شــد. همچنين پنجشــنبه 18 خرداد، مراحل حذفي انفرادي از يك شــانزدهم نهايي تا نيمهنهايي و مرحله حذفــي ميكس تيم يك هشــتم تا نيمهنهايي ريكــرو و كامپوند برگزار ميشــود. جمعه 19 خرداد، مســابقات حذفي تيمي از يك هشتم نهايي تا نيمهنهايي ريكرو و كامپوند برگزار ميشود. روزهاي شنبه و يكشنبه 20 و 21 خرداد، فينالهاي كامپوند و ريكرو برگزار خواهد شد.

تيم ملي ايران با تركيب صادق اشــرفي (ريكرو آقايان)، پارميدا قاسمي (ريكــرو بانوان)، مجيد قيدي، اســماعيل عبادي و اميــد طاهري (كامپوند آقايان) و پريسا براتچي (كامپوند بانوان) در اين مسابقات شركت ميكند.

ســرمربيگري اين كمانداران را پارك ميوك وون از كره جنوبي برعهده دارد. ايــن تيم روز 16 خردادماه ســاعت 4 صبح تهران را به مقصد آنتالياي تركيه محل برگزاري اين مسابقات ترك خواهد كرد.

براي اعزام به رقابتهاي قهرماني جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.