ششمي بانوان بانك سرمايه در جام باشگاههاي آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم واليبال بانوان بانك ســرمايه با قبول شكســت برابر تيم چين تايپه و كســب عنوان ششمي از جام باشــگاههاي آسيا خداحافظي كرد. در آخرين روز از رقابتهاي واليبال بانوان جام باشــگاههاي آســيا ديروز (چهارشــنبه) تيم بانوان بانك ســرمايه براي كســب جايگاه پنجمي به مصاف تايوان پاور چين تايپه رفت.

در اين ديدا شاگردان شعبانيان در ست نخست با نتيجه 25 بر 20 شكست خوردند. ســت دوم با نتيجه 25 بر 18 به ســود تيم ايران به پايان رسيد اما در ست سوم سرمايه داران بــا امتياز 25 بر 20 مغلوب چين تايپه شدند. ست چهارم اين ديدار نيز با نتيجه 25 بر 12 به ســود چين تايپه به پايان رسيد و به اين ترتيب تيم سرمايه با نتيجه 3 بر يك مغلوب نماينده چين تايپه شد.

بــا توجه به نتيجه به دســت آمده تيم بانك ســرمايه با قرار گرفتن در رده ششــم و يك پله نزول نســبت به دوره قبل از جام باشگاههاي آسيا خداحافظي كرد.

تيم بانك سرمايه در حالي برابر تيم تايوان پاور از چين تايپه شكست را پذيرفت كه در مرحله مقدماتي اين رقابتها با نتيجه 3 بر يك از ســد اين تيم گذشته بود اما دربازي ديروز نماينده چين تايپه شكست خود را با همان نتيجه جبران و عنوان پنجم جام باشــگاههاي آسيا را از آن خود كرد. نماينده ايران در دوره قبل جام باشــگاههاي آسيا عنوان پنجم را به دست آورده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.