غالمي:‌نبود‌«سيد»‌بخشي‌از‌توقعات‌را‌از‌تيم‌ملي‌كم‌م‌يكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيكــن تيــم ملي واليبال ايــران ميگويد: «ما در هيــچ ديداري از پيــش بازنده نيســتيم و براي پيــروزي به ميدان ميرويم.» عــادل غالمــي در ارتبــاط با شــروع ليگ جهانــي ميگويد: «ســه بازي خيلي ســنگين در هفته نخست ليگ جهاني در ايتاليا پيشرو داريم كه اميدوارم با دست پر و با ارائه بازيهاي درخشان به ايران برگرديم. در هيچ ديداري از پيش بازنده نيستيم و براي پيروزيبه مدافعميدانوســط تيم ميرويم.»ملي ايران درباره نحوه اســتفاده از بازيكنان و تغييراتي كه در تركيب تيم صــورت گرفته، ميگويــد: «كوالكوويچ، سرمربي تيم است و پتانسل تيم ملي را بهتر از ما ميداند. چيزي كه براي من و ساير بازيكنان مهم اســت، اينكه همه تالش كنيم تا تيم ملي بــه مرحله نهايــي ليگ جهاني صعود كند.» او بــه غيبــت ســيدمحمد موسوي در هفته نخست ليگ جهاني واليبال نيز اشاره ميكند: «موسوي بازيكني بزرگ و حضــور او براي هر تيم نعمت اســت. متاسفانه او در حال حاضــر مصدوم اســت و بــه خواســت خودش ترجيح داده به درمان زانوي مصدومش بپردازد.» قطر پاســور تيم ملي واليبال توضيحاتش را اينطور ادامه ميدهد: «غيبت ســيد، هم كار را براي ما ســخت و هم آسان ميكند. آسان از اين جهت كه كمي از فشــار مردم روي تيم ما براي كســب نتيجه كاسته ميشود و سخت به اين خاطر كه او بازيكن بزرگي است و غيبت او قطعا روي تيم، تاثيرگذار اســت ولي ما جوانان خوبي داريم كه آينده واليبال ما هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.