غفور:‌خيلي‌آماده‌نيستم‌و‌نگرانم‌مصدوم‌شوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آســتانه آغاز ليگ جهاني واليبــال امير غفور نگران است كه باز هم دچار مصدوميت شود؛ دليل اين نگراني را هم آماده نبودنش عنوان ميكند.

امير غفور، قطر پاسور تيم ملــي واليبال ايران در آستانه نخستين بازي ايران كه فردا برابــر ايتاليا انجام ميشــود، درباره شــرايط خودش ميگويد: «من امسال بر خالف سالهاي گذشــته به دليل مصدوميتهايي كه داشــتم، نتوانســتم آنطور كه ميخواهــم تمرين كنم. به همين خاطر مصدوميت من به طور كامل برطرف نشــده و به صورت كامل تمرين نميكنم. من در پســت حساسي بازي ميكنم چون بار حمله تيم روي اين پســت اســت. اميدوارم با كمك ساير بازيكنــان بتوانيم خوب بــازي كنيم و نتيجه آن را هم بگيريم.»

غفور با جزييات بيشتري درباره مصدوميتش و مشــكالتي كــه برايش پيش آورد، توضيح ميدهد: «من بــه خاطر مصدوميت حدود 50 روز بدون تمرين بودم و نميتوانستم ناگهان ميــزان آمادگي خــودم را به صددرصد برســانم ولي در هر حال بيشــتر از توان خودم نيرو گذاشتم و وقت صرف كــردم تا به آمادگي برســم. با اين حــال هنوز از حــد ايدهآل خيلي فاصله دارم ولي نســبت به انتظاري كــه از من ميرفت، خيلــي بهتر عمل كردم.»

او درباره وضعيت كلي تيم نيز ميگويد: «ما معموال مســابقات را به خوبي شروع نميكنيم و امســال هم در هفته نخست با سه تيم قدرتمند جهــان يعنــي ايتاليــا، برزيل و لهســتان بازي داريم. اميدوارم خــوب بازي كنيم چون معتقدم اگــر عملكرد خوبي داشــته باشــيم، نتيجه هم ميگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.