انتقاد تند بازيكن بسكتبال نفت آبادان از بازيكن خارجي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش تيم بسكتبال نفت آبادان با اشاره به عملكرد خوب تيمش در اين فصل از رقابتهاي ليگ برتر بسكتبال، به شــدت از بازيكن خارجيشان انتقاد كرد.

محمــد حســنزاده كــه همــراه تيمــش نايــب قهرماني ليگ امســال را به دســت آوردن، معتقد اســت كه عملكرد خوبي در ليگ برتر داشــتهاند: «هــدف اول ما حضــور در فينال بود و بعــد قهرماني. تمام تالشمان را كرديم كه در فينال هم نتيجه بگيريم اما خب اتفاقهايي افتاد كه باعث شد در ديدار نهايي نتوانيم برابر پتروشــيمي نتيجه بگيريم. همه هدف ما راضي كردن دل هوادارانمــان بود كه در طول يك فصل به هر شــكلي از تيــم حمايت كردند و انشــاءا... كه از نايب قهرماني تيمشان راضي بودهباشند.»

او در پاســخ بــه اين ســوال كه حرفهايي كه رايان ريچاردز عليه تيم نفت آبادان مطرح كرده، چقدر درست است؟ ميگويد: «من اگر بخواهم درباره اين بازيكــن صحبت كنم دو روز حرف دارم. ما ابتداي فصل يك بازيكن خيلي خوب جــذب كرديم اما وقتي به آبادان آمد نتوانست تحمل كند و رفت. در آن زمــان ديگر بازيكن خارجي خوبي نبود كه تيم جذب كند.

رايان ريچاردز چــون در ايران بود مــورد توجه قرار گرفت و جذب شــد. همــان ابتدا بــا خنده و شــوخي به او ميگفتيم كه اينجا گرگان نيست كه هر كاري بخواهــي انجام بدهي يا اينكه هر توپي را شوت بزني. اينجا بايد در قالب تيم باشــي. در ابتدا خيلي هوشمندانه و خوب جلو آمد تــا زماني كه من هم مصدوم شــدم و ديگر تيم بازيكني در اين پست نداشت و از رايان بهعنوان نفر اصلي استفاده ميكرد.

در غربآسيا هركاري كه خواست عليــه تيم ما انجام داد. بازي با الرياضي را با اختالف كم باختيم و در كل مسابقه بــه دنبال جمع كــردن خرابكاريهاي رايان بوديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.