اعتراض تيم ملي ايران برنامه تمرين واليباليستها را تغيير داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از اعتــراض ايران به ايتاليا در خصوص شــرايط برنامه تمرينات ملی پوشان در هفته نخســت ليگ جهانی، ميزبان دو جلسه تمرين ديگر براي تيم ملی واليبال ايران در نظر گرفت.

تيــم ملی واليبال ايــران در هفته نخست ليگ جهانی 2017 روزهاي 12 تا 14 خردادماه بــه ترتيب با تيمهاي ايتاليا، برزيل و لهستان ديدار میكند.

ايــن مســابقات در شــهر پيزارو ايتاليا در سالن آدرياستيك آرنا برگزار ميشود.

بر اين اساس فدراســيون واليبال ايتاليــا چند روز پيش با ارســال بولتن هفته نخســت ايــن رقابت هــا، برنامه تمرينی تيمهــا در ايتاليا را اعالم كرد كه ايگور كوالكوويچ سرمربی تيم ملی واليبــال ايران به نحــوه برنامهريزي و شــرايط ميزبان براي تمرين تيم ايران اعتراض كرد.

در اين برنامه روز چهارشــنبه تنها يك جلســه تمرين در برنامه تيم ايران وجود داشــت و براي روز پنجشنبه هم زماني براي تمرين ايران در نظر گرفته نشده بود.

به همين خاطــر امير خوش خبر سرپرست تيم ملی واليبال اعتراض تيم ايران را بــه ايتاليايیهاي ميزبان اعالم كرد و به محض ورود به شهر پيزارو در جلســه با ماركو كارپانتو مدير اجرايی مســابقات ليگ جهانــی در ايتاليا اين مشكل را عنوان كرد. پس از اين جلسه مشكل حل شد. به طوري كه ديروز يك جلســه تمرين به برنامه تيم ملي اضافه شد.

همچنيــن ايتاليايیهــا بــراي روز پنجشــنبه نيز دو جلســه تمرين بــراي تيم ملــی واليبال ايــران در دو نوبــت صبــح و عصر در نظــر گرفتند و شــاگردان كوالكوويــچ صبــح روز جمعه نيز يك جلســه تمرين ســبك را در برنامه خود خواهند داشــت تا با حداكثر آمادگی جمعه شب و از ساعت 22:30 بــه وقت تهران به مصاف ايتاليا بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.