اولين تمرين بانوان رويينگ با مربي رومانيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي رويينگ دختــران ايران نيز زير نظــر جيوگانيك، مربي رومانيايي رويينگ تمرينهايش را آغاز كرد. پس از حل مشــكالت رويينگ و تالشهايي كه براي رفع حاشيهها انجام شد، تمرينهاي تيم رويينگ دختــران از ديروز زير نظر جيوگانيك مربي رومانيايي و افشين فرزام مربي ايراني تيم آغاز شد.

بــا مشــكالتي كــه پيــش آمد و اختــالف نظري كه دربــاره ادامه حضور فرزام بهعنوان مربي بين مربي رومانيايي و فدراســيون به وجــود آمده بــود، در نهايــت توافــق انجــام شــد و دختران قايقــران از بالتكليفــي در آمدند. با اين حســاب با توجه به هماهنگيهاي انجام شــده، دختران رويينگ نيــز از اين پس تمرينهايشــان را زير نظر مربي خارجي انجام ميدهنــد. مربي رومانيايي پيش از ايــن چند روز با حضور در شــهر نقده و سد حسنلو در جريان تمرينات تيم مردان قرار گرفته بود. حاال با شرايط جديد بايد اردوي دختران و مردان به گونهاي برگزار شــود كه جيوگانيك بتواند هر دو تيم را زير نظر داشته باشد؛ به همين خاطر قرار اســت تمرينات بانوان نيز به سد حسنلو نقده منتقل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.