سجاد استكي كانديداي بهترين بازيكن هندبال اروپا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

لژيونــر هندبــال ايــران كانديداي بهترين بازيكن هندبال اروپا شد. چندی پيش سجاد اســتكي با درخشش در تيم ديناموبخارست روماني در جمع 20 خريد برتر قاره اروپا قــرار گرفت و حاال افتخار ديگــري براي اين ســتاره ايراني هندبال در حال رقم خوردن است. او كه در سال جاري عملكرد بسيار خوبي در تيم دينامو بخارســت روماني در ليگ اين كشــور و همچنين رقابتهاي قهرماني اروپا داشت، كانديداي بهترين بازيكــن هندبال اروپا شده است.

مليپوش ايراني دينامو بخارســت روماني نمايش فوقالعادهاي در اولين سال حضور خود در ليگ قهرمانان اروپا داشت و توانست عنوان پديده سال 2016 ليگ قهرمانان اروپا را هم با راي مردم به دست بيــاورد و بعد از اين موفقيت حاال يك بار ديگر در انتظار نظرات مردم است تا بتواند باالتر از ساير ستارههاي هندبال اروپا قرار بگيرد. ايــن بازيكن به همــراه برادرش، ا...كرم اســتكي و همچنين موسوي، سه بازيكن ايراني تيم ديناموبخارســت بودند كه اين روزها تالش ميكنند برنده فينال باشــند و قهرماني ليگ روماني را جشن بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.