برنامه‌تيم‌ملي‌بعد‌از‌چين‌مشخص‌نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيــم ملي بســكتبال ميگويــد: «بــه دليل در پيــش بودن مســابقات انتخابــي جام جهانــي، بايد ليگ برتر فصل آينده زودتر آغاز شــود.» مهران سررشته با اشاره به برنامههاي تيم ملي براي شــروع اردو و حضور در چين ميگويــد: «از روز جمعه بعداز ظهر كار تيــم ملي آغاز ميشــود و پس از حدود يك هفته اردو راهي چين ميشويم. قرار است آنجا ســه بازي دوستانه با تيمهاي ملي اول و دوم چين و همچنين يك تيم ديگر داشته باشيم.»

او در مــورد اينكه آيا تمام بازيكنان دعوت شده در اين اردو شركت ميكنند، يا خير نيز پاســخ ميدهد: «تا اين لحظه كه حضور همه بازيكنان قطعي اســت و كســي اعالم نكرده كه مشــكل دارد يا نميتواند بيايد.»

سرپرســت تيم ملي بســكتبال در مورد ادامه برنامهها پس از بازگشــت از چين نيز ميگويد: «مسابقات كاپ آسيا را مردادماه در پيــش داريم. اما اينكه تا آن زمان اردوي خارجي يا بازي تداركاتي داشته باشيم يا خير، فعال چيزي مشخص نيست. امسال شرايط مسابقات بسكتبال در آسيا تغيير كرده و ما هم بايد خودمان را با اين وضعيت وفق دهيم.»

سررشــته به ليگ برتر فصل آينده اشــاره ميكنــد و ميگويــد: «به نظرم امسال بايد ليگ را زودتر آغاز كنيم. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.