كارواني كيفي را به عشقآباد ميفرستيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس كميتــه ملــي المپيك در جريان نشســت با روساي سه فدراسيون دووميداني، دوچرخه سواري و شطرنج از سياست اين كميته براي اعزام كاروان به بازيهاي داخل سالن آسيا گفت. كيومرث هاشمي در ابتداي اين جلسات خطاب به روسا و كادر فني اين فدراسيونها گفت: «پنجمين دوره بازيهاي داخل ســالن و رزمي آسيا در حالي شهريور ماه در عشق آباد برگزار ميشــود كه همواره شــاهد ســطح باالي آن و حضــور قدرتمندانه كشــورهاي قاره بودهايم. در اين دوره و براي اولين بار شــاهد حضور كشورهاي اقيانوسيه در بازيها هستيم كه بي شك باعث افزايش سطح فني رقابتها خواهد شد تا شاهد مسابقاتي با كيفيت و كميت باشيم.»

او در ادامه با اشــاره به سياســت كميته ملــي المپيك در اعــزام كاروان ايــران به ايــن دوره از بازيها گفت: «با توجه به وضعيت مالي و بودجهاي موجود در ورزش كشــور، از وزارت ورزش و جوانــان گرفته تا كميتــه ملي المپيك و فدراســيونها تصميم بر آن گرفتيم تا كارواني كيفي با نفراتي كه شانس بااليي درمــدال آوري آن هم خوشــرنگترين مــدال را دارند بــه اين رقابتهــا اعزام شــوند. به همين منظور اين نشستها با حضور مســووالن كميته ملي المپيك و فدراســيونهايي كه كانديداي حضور در اين بازيها هستند، برگزار ميشود تا به صورت تخصصي در اين زمينه به بحث و تبادل نظر پرداخته و در نهايت به تركيب كيفي و مدال آور برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.