آنتيگا جوانترين و والسكو باتجربهترين سرمربي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليگ جهاني واليبال سال 2017 در حالي از 12 خردادماه آغاز ميشود كه جوانترين و باتجربهترين ســرمربيان اين رقابتها معرفي شدند. ليگ جهاني سال 2017 در سه سطح و با حضور 36 كشور برگزار ميشود كه در ســطح يك اين مسابقات 12 تيم برزيل، ايتاليا، لهستان، ايران، صربستان، آمريكا، كانادا، بلژيك، فرانســه، روسيه، بلغارســتان و آرژانتين با يكديگر رقابت ميكنند. دور مقدماتي ســطح يك ليگ جهاني سال 2017 از 12 خردادماه با ديدار فرانســه و بلغارستان شروع ميشود و در مدت سه هفته با 54 ديدار پيگيري خواهد شــد. از نظر سني، استفان آنتيگا سرمربي تيم ملي واليبال كانادا كه سابقه سه ساله هدايت تيم لهستان 2014( تا )2016 را نيز در پرونده كاري خود دارد، با 41 سال جوانترين سرمربي سطح يك اين رقابتها است. از اين نظر پالمن كنستانتينوف سرمربي تيم بلغارستان با 44 سال سن و جان اسپيرو سرمربي تيم ملي واليبال آمريكا با 45 سال ســن در جايگاههاي دوم و سوم قرار دارند. ايگور كوالكوويچ سرمربي تيم ملي واليبال ايران با 52 ســال سن در رتبه ششم اين داده آماري قرار دارد و خوليو والسكو با 65 سال سن، مسنترين و باتجربهترين سرمربي سطح يك ليگ جهاني سال 2017 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.