مسابقات انتخابي اسنوكر زير 18 و 21 سال برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات انتخابي اســنوكر زير 18 و 21 سال براي اعزام به رقابتهاي قهرماني جهان برگزار ميشــود. مسابقات انتخابي اسنوكر زير 18 و 21 سال براي حضور در رقابتهاي اســنوكر قهرماني جهان، شــنبه 20 خردادماه در آكادمي بيليارد فدراســيون واقع در مجموعه ورزشي انقالب تهران زير نظر كامران شــهال، سرمربي تيم ملي برگزار ميشود. در اين دوره از رقابتها در هر رده ســني 3 بازيكن به رقابتهاي قهرماني جهان اعزام خواهند شد كه اين نفرات با برگزاري مسابقه انتخابي مشخص خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.