همه خطرات یک بازگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

با اعالم چراغ سبز توسط کمیته فنی فدراسیون کشتی و ریشسفیدان رشته فرنگی، مجوز بازگشت حمید سوریان و امید نوروزی به جرگه مسابقات عمده کشتی فرنگی، در صورتی که خود آنها بخواهند و مساله را جدی بگیرند، صادر شده است. آنها حق دارند در رقابتهای انتخابی امسال تیم ملی کشتی فرنگی شرکت جویند و اگر هنوز آنقدر توانا باشند که پشت رقبا را به خاک بسایند راهی مسابقاتی کشتی قهرمانی جهان 2017 شوند، هیچ یک و بخصوص نوروزی به مرز بازنشستگی نرسیدهاند اما سوریان آنقدرها هم از آن دور نیست. بستگی به این دارد که «چشم امید» چقدر به آنها اجازه و صرافت دیدن حقایق را میدهد و «چشم حقیقت» چقدر در وجود آنها فعالیت دارد.

باید به روزهای خوش گذشــته فکر کرد یا به این نتیجه رسید که گذشته را نمیتوان برگردانــد و حتی اگر تالش فراوانی را در این راه به کار گرفت و به پیروزیهایی هم رسید همیشه هســتند چشــمهایی که حقایق را جور دیگری میبینند و دوســت دارند حتی در متن بزرگتریــن بردها بارقههای لغزش را ببینند و در هر اصل راستینی، تعداد لغزشها را بشمرند.

امید نــوروزی را از ایــن بحث میتوان فاکتور گرفت زیرا نه سن سوریان را دارد و نه سوابق و افتخارات او را.

«نابغــه» از هر راهی که وارد شــود، با مشکالت خاص خود مواجه میشود. بزرگان تاریــخ ورزش بارها قربانــی کارهای بزرگی شــدهاند که خود در گذشــته انجام دادهاند و ســوریان با 7 طالی جهانی و المپیکیاش میتوانــد مــردی از آن تبار باشــد. مردی که هر چقدر هم بکوشــد در صــورت تکرار دســتاوردهایش فقط متهم به تکرار گذشته خود خواهد شد و چنانچه ندرخشد در امواج حمالت مخالفان از آنچه هم در دو سال اخیر بوده است، کمرنگتر خواهد شد.

بدون خداحافظی

از آنجا که ســوریان حتی پس از نمایش سرشــار از تاسفاش در المپیک برزیل هرگز به طور رســمی با کشتی خداحافظی نکرد و سعی کرد از کنار سواالت مربوطه هم بگذرد، البد اعالم موضع اخیر شورای سیاستگذاران کشــتی فرنگی واقعههای دلخواه وی است و امیدهای او را برای خلق آیندهای بهتر بارورتر میکنــد. با این حال دارنــده 7 مدال طالی جهان و المپیک در وزن نخست کشتی فرنگی در حد فاصل سالهای 2005 تا 2014 نیک میداند که هر چیزی جز پیروزی یک اتخاذ تصمیم غلط و یک کار راهبردی سرشــار از اشتباه از جانب وی توصیف خواهد شد.

یک تعارف جالب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.