بايد راه جديدي براي رسيدن به كرسي بينالمللي پيدا كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اینکــه همزمان بــا اعالم نظــر مثبت ســردمداران تیم ملی کشــتی فرنگی نسبت به «نابغــه، محمد بنا پدر معنــوی او نیز به دوری 10 ماهــه خود از کشــتی پایان داده و در باشــگاهی معمولی در شهریار دوباره به پرورش نوگالن کشــتی مشــغول شده، البد نشان دهنده طالع مساعد هر دو است و شاید هم این نوید را میدهد که روزی این دو از نو در تیم ملی فرنگی رییس و شاگرد و دوباره به مثابه پدر و فرزند شوند اما زندگی درسهای تلخــی دارد که اگر به گوش جان نشــنوید، تلخیها را بر شما بیشتر خواهد گرداند و آن فهمیدن زمان و عصر یک ورزشــکار یا مربی و تــن دادن به آن و لزوم مبــارزه نکردن با جبر طبیعت اســت. سوریان به عصری تعلق دارد که کشتی با انگارههای خاص خود اداره میشد و او نور چشــمی تیمی بود که وقتی وی طال میگرفــت، افتخار او را با افتخاراتی دیگر کامــل میکرد و امــروز آن تیم رنگ باخته و اعضایش پرت و پال شدهاند.

ما نمیدانیم

نمیدانیم بنا روی تشکهای شهریار چه میزان اســتعدادهای تازه کشف خواهد کرد ولــی این را میدانیم که مثل ســوریان فقط هر 40 یا 50 ســال رو خواهد آمد و اصرار در کشتی دادن این پدیده حتی اگر با سوءنیت همراه نباشد فقط آن پدیده را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. به واقع سوریان در یک بازگشت احتمالی با خطراتی مواجه است که بیشتر برخاســته از عدم رعایت اصولی است که برشمردیم و مرتبط با زنده کردن دورانی اســت که به ســختی میل به حیاتی مجدد دارند. جایگاه ســوریان بدون چنین بازگشت هم یک مقام رفیع و دســت نیافتنی است و چه نیازی به ارتقا و تجدید آن و یا شکســت و تنزلش؟

رییس اسبق فدراســیون وزنهبرداري معتقد است که رییس فدراسیون جهاني برخورد خصمانهاي با ایران نخواهد داشــت و حتي مهربانانهتر عمل خواهد کرد. بهرام افشــارزاده با اشاره به ناکامي ایران در انتخابات فدراسیون جهاني وزنهبرداري گفت: «علــي مرادي خودش باید جایگاه خودش را پیدا کند. با کمک وزارت خارجه و روابط سیاســي تا حدي ميتوان جلو رفت اما بایــد از طریق ورزش و تعامل، نظر اعضا را جلب کرد. باید با برنامهاي ویژه و متداوم حرکت کنیم.»

او در پاســخ به این ســوال که در زمان شــما رابطه خوبــي با آیان و فدراســیون جهاني داشــتیم و چطور ميتوان به آن دوران بازگشــت، ادامه داد: «یک روز آیان به من نامه نوشــت که عضو هیأت رییســه فدراســیون جهاني شــوم اما من با توجه به مشغلهاي که در کمیته ملي المپیک داشتم نرفتم و مرادي، مرحوم شهابي و تعدادي دیگر را معرفــي کردم. این ارتباطات باید صمیمانه و نزدیک باشد و تنها از راههاي سیاسي نميتوان خیلي به جمع کردن راي امیدوار بود. ارتباطات باید ورزشي باشد تا سیاسي.»

رییس اســبق فدراســیون وزنهبرداري در پاســخ به این سوال که با توجه به موضعگیري ایران در مقابل تاماش آیان آیا باید منتظر انتقام او از وزنهبرداري کشــورمان باشــیم، گفت: «با توجه به شــناختي که من از آیان دارم مطمئن باشــید او این کار را نخواهد کرد. آیان به بدنه خودش زخم و ضربه نخواهد زد. به هر حال ایران فدراسیوني قدرتمند است کــه قهرمانان المپیک دارد؛ حتي به نظرم آیان در آینده ســعي خواهد کرد مهربانانهتر عمل کند نه خصمانه.»

او در پاسخ به این سوال که آیا براي وزنهبرداري ایران که از قدرتهاي جهاني محسوب ميشود نداشتن جایگاه بینالمللي ضعف نیست، ادامه داد: «بایــد به گونهاي عمــل ميکردیم که حداقل 2 تا 3 کرســي اثرگذار را در اختیار ميگرفتیم. باید روشمان را در کســب کرسيهاي بینالمللي عوض کنیم.»

رضازاده: مرادي باید كنار آیان ميماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.