عسگري: برخي از ملیپوشان اعزامی به باکو، تجربه قهرمانيکشورهمنداشتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آغاز ليگ برتر جودو از مرداد

لیگ برتر و دسته یک جودو تحت عنوان جام والیت از اواسط مردادماه در تهران آغاز ميشود. سیزدهمین دوره رقابتهاي لیگ برتر و بیســت و دومین دوره لیگ دسته یک جودو جام والیت از اواسط مردادماه آغاز ميشــود. این مسابقات در پنج هفته برگزار خواهد شــد که هر هفته به نامهاي مختلف نامگذاري شده است. هفته اول این مســابقات با نام شــهداي خبرنگار و اصحاب رسانه برگزار ميشود و هر پنج هفته سالن شهید افراسیابي تهران میزبان لیگ برتر و دســته یــک خواهد بود. رقابتها بــه صورت رفت و برگشــت و در پایان هر هفته از جودوکاهای برتر، مربیان قهرمان ســاز و چند تن از تماشــاگران به قید قرعه تجلیل ميشود. طبق اعالم ســعید قمي رییس سازمان لیگ جودو، جوجیتسو و کوراش کشور تمامي تیمها و شرکتها تا پایان خردادماه مهلت ثبت نام و تحویل مــدارك را دارند و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد. مسابقات هر پنج هفته از شــبکههاي سه و ورزش سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد لذا شرکتها و موسسات مالي و اعتباري که تمایل به همکاري با سازمان لیگ جودو، جوجیتسو و کوراش کشور را دارند ميتوانند با مراجعه به سالن شهید افراسیابي و دفتر سازمان لیگ با ریاست سازمان ارتباط برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.