همه چيز به ضرر وزنهبرداري ايران شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمان المپیک و رییس پیشــین فدراســیون وزنهبرداري به انتقاد از عملکرد و برنامهریزي علي مرادي در انتخابات فدراســیون جهاني پرداخت. حســین رضازاده با اشاره به نتایج انتخابات فدراســیون جهاني وزنهبرداري گفت: «مشــخص بود تاماش آیان مجددا راي ميآورد به هر حال او چندین سال دبیرکل فدراسیون جهاني و از سال 0002میالدي هم رییس فدراسیون جهاني بــود، از این رو ارتباطهاي خوبي داشــت. محمد جلود هم که براي نخستین مرتبه کاندیدا شده بود توانست دبیرکل جهان شود. او با ارتباطاتي که دارد، اکثر کشورهاي آسیایي هم به او راي دادند. زماني که من ميگفتم کســي در آســیا از آقاي مرادي رضایت ندارد همه عنوان ميکردند رضازاده دارد جبهه ميگیرد.»

رضا زاده ادامه داد: «مرادي نتوانســت راي بیاورد اما ســوالي که اینجا پیش ميآید این اســت که او چندین مرتبه به مجارســتان مقر فدراسیون جهاني سفر کرد، جام فجر را با هزینه میلیاردي برگزار کرد و تاماش آیان و جلود را به ایران آورد، پــس چرا دو روز مانده به انتخابات علیه تاماش آیان صحبت کرد؟ چرا مصاحبههایي انجام داد که به ضرر وزنهبرداري ایران بود؟»

رضازاده ادامــه داد: «من فکر ميکنم مرادي تصور ميکرد تاماش آیان راي نميآورد که دراین صورت بهتر بود از ابتدا مشــخص ميکرد با اورســو ایتالیایي است نه اینکه آیان را به ایران بیاورد و هزینه کند، به او و اطرافیانش هدایایي بدهد و در نهایت نیز علیه او صحبت کند. با توجه به هزینههایي که انجــام داده بود بهتر بود در کنــار آیان باقي ميماند. اکنون هند هم صاحب کرسي شــده در حالي که هند در کجاي وزنهبرداري قرار دارد. آقاي مرادي اگر سیاســت داشــت و وزنهبرداري ایران را دوست داشــت، وقتي این همه هزینه کرد در کنار آیان ميماند.» رییس پیشــین فدراسیون وزنهبرداري در مورد نگرانيهایي که نســبت به آینده وزنهبــرداري ایران وجود دارد، گفت: «به هر حال تاماش آیان رییس فدراســیون جهاني شــده و جلود هم که با مرادي مشکل دارد اکنون دبیرکل است و به هر صورت در فدراسیون جهاني امتیازهایي به کشورهاي مختلف داده ميشود. اکنون این شرایط 100 درصد به ضرر وزنهبرداري ما خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.