دومين ميزباني مهم بعد از جام پارس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تیم ملــي ووشــو ایران دلیــل اصلي عملکرد خــوب این تیم در بازيهاي همبســتگي کشورهاي اسالمي را اتحاد تیمي دانســت. حسین اوجاقي درباره موفقیتهاي تیم ملي ووشو گفت: «واقعیت امر این اســت که تیم ووشــو واقعا و بــه معناي واقعي تیــم بود و هر شش ووشــوکار ما با هم دوست و همراه بودند. بازیکنان، دو مربي و یک سرپرست همگي بــا هم همکاري ميکردند و دلیل اصلي ایــن موفقیت همین همدلي و تیم بودن بود.»

اوجاقي با اشــاره به مسابقات جهاني و یونیورسیاد دانشــجویي ادامه داد: «بر خالف بازيهاي همبســتگي کشورهاي اســالمي براي انتخاب ووشوکاران در این مسابقات همه ورزشکاران را به مسابقات انتخابي دعوت ميکنیم و بهترینها را از بیــن با تجربهها، پیشکســوتان و جوانان انتخــاب خواهیم کرد. بــا توجه به اینکه مســابقات جهانــي در 10 وزن برگــزار ميشــود و ما پنج وزن را اعزام خواهیم کــرد در حــال حاضر هیــچ برنامهاي را نميتوانیــم تا قبل از مشــخص شــدن مليپوشان اعالم کنیم.»

ســرمربي تیم ملي ووشو همچنین گفت: «مســابقات یونیورسیاد دانشجویي نیز در چهــار وزن آقایان ‪70 06، 25،‬ و 80 کیلوگرم و در دو وزن بانوان 52 و 60 کیلوگرم برگزار ميشــود که در مجموع مسابقات در شــش وزن برگزار ميشود. با توجــه به اینکــه مــا ميتوانیم چهار نماینده در این مســابقات داشته باشیم باید بازيهــاي انتخابي را برگزار کنیم تا بتوانیم مليپوشان را انتخاب کنیم. البته اردوهاي این مســابقات در دو ماه و پنج مرحلــهاي خواهد بود و امیــدوارم نتایج خوبي را در این بازيها کسب کنیم.»

ســمنان یک بــار دیگــر میزبان مســابقات مهم ووشــو خواهد بود. بر اساس اعالم فدراسیون ووشو مسابقات قهرمانــي کشــور این رشــته 29 و03 تیر بــه میزباني ســمنان و بــا حضور 003ورزشکار برگزار خواهد شد.

در ایــن رقابتها کــه در ردههاي ســني نونهاالن، نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن و به مــدت دو روز برگزار خواهــد شــد، 300 ووشــو کار با هم مسابقه خواهند داد. سمنان در سالهاي اخیر سرمایه گذاري خوبي را روي ووشو انجام داده اســت. تیمــي از دامغان در لیگ برتــر حضور دارد و عــالوه بر آن سمنان چندي پیش میزبان رقابتهاي بینالمللــي جــام پــارس بــود. حاال رقابتهاي ووشو قهرماني کشور، دومین میزباني مهم ســمنان از ووشــو خواهد بود. میزباني موفق مسابقات ووشو جام پارس طي ماه گذشته در سمنان نشان داد کــه نه تنها توانمندي خوبي در این اســتان براي میزباني مســابقات بزرگ وجود دارد، بلکه استعدادهاي درخشان رشتههاي رزمي نیز در این خطه فراوان هســتند که میزباني مســابقات بزرگ ميتواند آنها را شکوفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.