27 خرداد، آغاز آخرين آمادهسازي واليبال نشسته براي قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله پایاني اردوي آمادگي تیم ملي والیبال نشســته از 27 خردادماه تا چهارم تیرماه در آکادمي ملي المپیک برگزار ميشــود. این مرحله از اردو بــا حضور 12 نفر برپا ميشــود و تیم ملي در پایان ایــن اردو براي حضور در مسابقات قهرماني آسیا و اقیانوسیه به چین ميرود.

این رقابتها از چهارم تا 12 تیرماه برگزار ميشود.

داود علیپوریــان، محمــد خالقي، صادق بیگدلي، مهدي بابادي، رمضان صالحي، مرتضي مهرزاد، مجید لشــکري، امیرحســین کفشدار، میثم علیپور، مهــرزاد مهروان، احمدي ایري و حسین گلستاني دعوت شدگان به اردو هستند که تمریناتشان را زیر نظر هادي رضایي گرکاني بهعنــوان ســرمربي، علیرضا معمــري و بهمن تــاروردي زاده بهعنوان مربــي، محمد صفري بهعنوان فیزیوتراپ و فرشــید عاشــوري بهعنوان سرپرست انجام ميدهند. هــادي رضایي، مدیر تیمهاي ملي والیبال نشســته درباره وضعیت بازیکنان ميگوید: «مليپوشــان در آمادگي نسبي هستند. مســابقات آسیایي براي ما جنبه آمادهســازي دارد و ما بیشتر به فکر مســابقات جهاني سال آینده هستیم.»

براي ارتقاي رده بندي جهاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.