جابر صادقزاده: در انتخابي تيم ملي كشتي ميگيرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کشــتيگیر ســنگین وزن کشــورمان بــا تاکید بــر اینکه در انتخابــي تیم ملي به روي تشــک ميرود اعالم کرد که از بین کشــتي آزاد، ســاحلي و پهلوانــي یکــي را انتخــاب ميکند. جابر صادق زاده با اشاره به مصوبه شوراي فني مبني بر اینکه او باید از بین حضور در کشتي آزاد و کشــتي پهلواني و ســاحلي، یکي را انتخاب کند، گفت: «رشــته اصلي من کشتي آزاد است و دوست دارم در کشتي آزاد به فعالیتم ادامه دهم. خدا را شــکر از شرایط خوبي برخوردار هستم و ميتوانم با کسب تجربه بیشتر به تیم ملي کمک کنم. البته این موضوع بــه نظر کادرفني تیم ملي نیز بستگي دارد.»

دارنــده مدال طــالي جوانان جهان در پاســخ به این سوال که آیا در رقابتهاي مرحله نهایي انتخابي تیم ملي کشتي آزاد شرکت ميکند یا خیر؟ ادامه داد: «قطعا در انتخابي تیــم ملي کشــتي آزاد براي حضور در مســابقات جهاني فرانسه کشتي ميگیــرم و آمادهام به روي تشــک بروم. در حال حاضــر نیز در اردوي تیــم بیمه رازي هســتم تا در لیگ بــر روي تشــک بروم. پــس از این مســابقات خودم را براي حضور در مرحله نهایي انتخابي تیم ملي آماده خواهم کرد.»

او در مــورد عملکرد ضعیفش در بازيهاي همبســتگي کشورهاي اسالمي که باعث انتقادات کادرفني تیــم ملــي و اعضاي شــوراي فني کشتي آزاد شده است، گفت: «براي اولیــن بار بود کــه دوبنده تیم ملي بزرگساالن را در یک رویداد رسمي بر تن ميکردم، به همین دلیل فشار روحي روانــي زیادي روي من بود و با استرس کشتي گرفتم اما مطمئن باشــید کــه در رقابتهــاي بعدي جبران خواهم کرد.»

شــوراي فنــي در حالي صادق زاده را مجبور کرده از سه رشته یکي را انتخاب کند که فدراسیون کشتي در تفاهمي که در سالهاي گذشته با فدراسیون کشتي پهلواني داشت، قوانین کشــتي پهلوانــي را نزدیک به کشــتي آزاد کرد تا کشتيگیران آزاد کار بتوانند وارد کشتي پهلواني شــوند. به همین دلیل مجبور کردن صادق زاده براي انتخاب یک رشته از بین ســه رشته با مصوبات قبلي این فدراسیون همخواني ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.