مسابقات حذفي بسكتبال با ويلچر براي اولين بار برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات حذفي بســکتبال با ویلچر براي اولین بار برگزار ميشود. با تصمیم انجمن بسکتبال با ویلچر امسال در کنار برگزاري مسابقات باشگاهي در دستههاي مختلف، رقابتهاي حذفي نیز برنامهریزي شده که این رقابتها براي اولین بار برگزار ميشود.

هــر تیــم بــا 12 بازیکــن و صرفنظر از محدودیــت ســني، ميتواند در ایــن رقابتها شــرکت کند و پس از آغاز مسابقات، تیمهاي لیگ برتري، دســته یــک، دســته دو و بقیه تیمهــاي شــرکتکننده در گروههاي جداگانه تقسیم ميشوند.

مســابقات در یــک محــدوده زمانــي مشــخص و بــه صــورت متمرکــز طي یک جدول برگزار ميشود و تیمهایي که با باخت روبهرو ميشــوند، از گردونه مســابقات حذف خواهند شد.

متقاضیان شرکت در این مسابقات تا 31 خرداد ماه فرصت دارند حضور خود را اعالم کنند و پس از این تاریخ، میزبان مسابقات و نیز زمان برگزاري آن اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.