تيم تنيس روي ميز جانبازان و معلوالن راهي كره ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییــس انجمن تنیس روي میــز جانبازان و معلــوالن از اعزام تیم به مســابقات آزاد بینالمللــي در کــره جنوبي خبر ميدهد. بــه گفته مهدي آرمندنیــا تیم تنیــس روي میــز جانبازان و معلوالن با حضور 7 ورزشــکار به مسابقات آزاد بینالمللي کره جنوبي اعزام ميشود.

این رویداد بینالمللي از امتیاز 40 برخوردار است و ميتواند تاثیر خوبي بر ردهبندي جهاني شرکت کنندگان داشته باشد.

رقابتهــاي کره جنوبــي در کالسهاي دهگانه برگزار ميشــود و از آنجا که به صورت آزاد اســت، کشــورهاي زیادي در آن شرکت ميکنند.

با توجــه به پیــش رو بــودن بازيهاي پاراآســیایي جاکارتا 2018 و نیز بازيهاي پارالمپیک ،2020 شــرکت در مسابقات متعدد ميتواند ضمن کســب تجربیات بیشتر، جایگاه بازیکنان را نیز در جدول رده بندي جهاني ارتقا دهد. این رویداد بینالمللي از 29 تیر تا 2 مرداد به میزباني کره جنوبي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.