وزنهبرداران جانباز و معلول از 17 خرداد در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان تیم وزنهبــرداري جانبــازان و معلوالن در دو گروه بزرگســاالن و جوانان براي ســومین بار به اردو فراخوانده شــدند. این تمرینات به منظور آمادگي حضــور در رقابتهاي جهاني مکزیک تدارك دیده شــده و زیر نظر علي اصغر رواسي، ســرمربي تیم ملي و علي فخرآور، محمود حسني و جواد رازي، مربیان تیم ملي، انجام ميشود. ماني دهباشي، نادر مرادي، علي حسیني، سیدحامد صلحيپور، علي صادقزاده، مهدي عظیمي، محمدامین ساکت (تهران)، امیر جعفري، یوسف یوسفي، سینا قنبري (البرز)، صمد عباسي، علیرضا ایزدي (کرمانشاه)، مجید فرزین (اردبیل)، ســامان رضي، محسن بختیار (گیالن)، منصور پورمیرزایي (کرمان)، علي قریبشــي (فــارس)، معین احمدي (کردســتان)، ابوالفضل هادي شاهآبادي (خوزستان)، محمدرضا رجبي (قزوین) و ســیامند رحمان (آذربایجــان غربي) نفرات دعوت شــده به این مرحله از تمرینات هســتند که 16 خرداد ماه وارد اردو ميشــوند. ســومین مرحله از تمرینات تیم ملي وزنهبــرداري جانبازان و معلوالن از 17 خــرداد تا 2 تیر ماه به سرپرستي حمید شــکریاني و در محل آکادمي ملي المپیک و پارالمپیک برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.