آغاز آخرين اردوي تيم كشتي فرنگي جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تیــم کشــتي فرنگــي جوانان در خانه کشــتي شــماره 2 تهــران برگزار ميشــود. اردوي تیم کشتي فرنگي جوانان جهت حضور در رقابتهاي قهرماني آســیا روزهاي 13 تا 23 خردادماه در محل خانه کشتي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار ميشود.

براي این اردو در وزن 50 کیلوگرم پویا دادمرز، محمدهادي شــعباني و علي یاري زاده، در وزن 55 کیلوگــرم محمودجــواد رضایي و میثم دلخاني، در وزن 60 کیلوگرم کرامت عبدولي و یوسف حسینوند، در وزن 66 کیلوگرم امین کاویاني و حسین اسدي، در وزن 74 کیلوگرم محمد شربي نیازي و سید محمد چوبچیان، در وزن 84 کیلوگرم آرمــان علیزاده، مهدي بالــي و علي اصغر شــهبازي، در وزن 96 کیلوگرم امیرمحمد نــوروزي، علــي قاســمي و سیداحســان اســماعیل پــور و در وزن 120 کیلوگــرم امیرمحمد حاجــي پور و امین میرزازاده به اردو دعوت شدهاند.

رقابتهاي کشــتي جوانــان قهرماني آســیا روزهاي 25 تا 28 خردادماه در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) برگزار ميشود.

پایان اردوي نوجوانان آزادكار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.