بازگشت شاگردان محمدي به تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي 10 روزه تیــم کشــتي آزاد نوجوانان در شهرستان کنگاور پایان یافت. اردوي تیم کشــتي آزاد نوجوانان که از روز 31 اردیبهشــت ماه در شهرستان کنگاور استان کرمانشــاه آغاز شده بود پس از 10 روز تمرینــات متنوع پایــان یافت. در این اردو که 30 کشــتيگیر حضور داشــتند، نوجوانان آزادکار زیر نظر غالمرضا محمدي ســرمربي و مربیان خود تمرینات مختلفي را براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسیا و رقابتهاي پیش رو پشت سر گذاشتند.

تیــم کشــتي آزاد نوجوانــان تا زمان حضور در رقابتهاي قهرماني آســیا چند مرحلــه اردوي دیگر در دســتور کار دارد. رقابتهاي کشــتي نوجوانان قهرماني آسیا روزهاي 29 تیر تا یک مردادماه در شــهر بانکوك کشور تایلند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.