وزنهبردار دوپينگي روسيه دو سال محروم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

«ســرگئي سیچف» به دلیل استفاده از مواد نیروزا به مدت دو سال از سوي کمیته بینالمللي پارالمپیک با محرومیت مواجه شــده اســت. در نمونهاي که در تاریخ 21 ژوئن سال 2016 از این وزنهبردار به عمل آمده، ماده ممنوعه «متاندینونه» مشــاهده شده است. این ماده شامل مواد ممنوعه آژانس جهاني مبارزه با دوپینگ ميشود و استفاده از آن محرومیت در پي دارد. محرومیت سیچف از 29 ژوییه سال 2016 لحاظ شده و تا 28 ژوییه سال 2018 ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.