بازگشت عجيب بيل به كارديف

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بازي در فينال ليگ قهرمانان در شهر زادگاه، فراتر از روياهاي نوجواني گرت بيل بود اما فينال شنبه در كارديف چالش بزرگي براي ســتاره رئال مادريد محسوب ميشود. رئال ميتواند با دفاع از عنوان قهرماني خود در ليگ قهرمانان تاريخ ســاز شــود و براي نخستين بار بعد از 59 سال دوگانه قهرماني ليگ و اروپا را به دست آورد اما اينكه بيشتر مســير تا كارديف بدون بيل مصدوم سپري شــده و اينكه ميل زيادي براي بازگرداندن عجوالنه او به تيم بــراي ديدار با يوونتوس وجود ندارد، نشان ميدهد كه در طول يك سال گذشــته شــرايط براي بازيكن ولزي تغيير كرده.

بيل درباره بازگشــت به كشورش براي اين بازي گفت: «شخصا بازي خيلي بزرگي براي من اســت چون آنجا بــه دنيا آمده و بزرگ شــده ام. هر فينال ليــگ قهرمانان خاص است و اين براي من ويژگي بيشتري دارد. من هميشــه روياي بــازي در فينال ليگ قهرمانان را داشــتم اما هرگز به اينكه در خانه و شــهر خودم چنين افتخاري را به دست آورم، فكر نميكردم. فكر نميكنم آن موقع حتي يك استاديوم درست و حسابي داشتيم.»

شــنبه حدود 75 هزار تماشــاچي به اســتاديوم ميلنيوم كارديف ميآيند اما آنها كه براي تماشاي ستاره كشورشان ميآيند، شــايد نااميد شــوند. بيل از 2 ارديبهشت بازي نكرده، در ديداري كه آخرين قســمت از ســريال مصدوميتهــا كــه روي دوران چهارســاله فوتبالش در رئال به شــدت اثر گذاشــته، رقم خورد؛ درست در فصلي كه بيل تصور ميكرد ميتواند قدرت و تاثيرش روي تيــم رئــال را تثبيت كنــد: «صد در صد آماده نيســتم. ۶ يا 7 هفته اســت كه بازي نكرده ام. اثــرات جراحي هنوز كامل بهبود پيدا نكــرده. قبال با درد زيادي بازي ميكردم... قــرص ميخوردم تا بتوانم بازي و تمرين كنم... صد در صد آماده نيستم اما ســخت تالش كرده ام، در هفتههاي اخير، روزي 2 جلســه تمرين كردهام تا بتوانم تا سر حد امكان آماده شوم.»

او اواخر فصل قبل چنان اوجي گرفت كه يكي از عوامل قهرماني رئال در اروپا بود، بعد با ولز تــا نيمهنهايي يورو 201۶ پيش رفت و شروع خوبش در اين فصل باعث شد در ماه اكتبر با شرايط عالي قراردادش را تا سال 2022 تمديد كند.

درست از همان موقع روزهاي بيشتري را در اتاق درمان باشــگاه سپري كرده و در بازگشت زودهنگامش در ماه فوريه اعتراف كرد مسكن ميخورد.

امــا رئال در غيــاب او نــه تنها دچار رخوت نشــد بلكه شكوفا شــد و گل كرد. مردان زينالدين زيدان بعد از چهار ســال قهرماني الليگا را به دســت آورند و ايسكو، جانشين بيل، يكي از ســتارههاي رئال در مراحل پاياني فصل بود.

حتي خود بيل اعتراف كرد بي رحمي به بازيكن تيم ملي اسپانيا است اگر جاي ايسكو را به او بدهند. در عين حال او قبول ندارد كه قرارنگرفتن در تركيب اصلي رئال در اين بازي بذر ترديــد درباره آيندهاش در برنابئو را خواهد كاشت. منچستريونايتد سردســته تيمهاي انگليســي اســت كه نامشــان در صف مشــتريهاي بيل قرار گرفته اما خودش ميگويد: «شــما انتظار نداريد دو ســال پشت ســر هم در فينال ليگ قهرمانان باشــيد، به سه تا كه اصال فكر نميكنيد. من به همين دليل به اينجا آمــده ام، اينكه در فينال بازي كنم و جام ببرم، شــايد در تيم ديگري چنين فرصتي به دســت نيايد. اميدوارم شنبه يك جام ديگر هم بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.