رونالدو: زيادي متواضع بودن هم خوب نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريستيانو رونالدو ميگويد براي بازي برابر يوونتوس در فينــال ليگ قهرمانان اروپا از نظر فيزيكي و رواني آمادگي كامل دارد. رونالدو كه امســال بــا رئال مادريد قهرمان الليگا شده است، گفت: «احساس خوبــي دارم. حس ميكنم از نظر فيزيكي در باالترين ســطح طــي چند فصل اخير قرار دارم چون كمتر بازي كردهام اگرچه من هنوز هم بيشــترين تعداد بازي را در ميان بازيكنان تيم در اين فصل دارم. اين وضعيت حاصل هوشــمندي زيدان و هم تيميهايم اســت. اينكه آنها بيشتر بازي كردند بهتر اســت اما اين مربي است كه تصميم ميگيرد.» رونالــدو درباره فينال ليگ قهرمانان هم گفــت: «وقتي زيادي به يــك چيز فكر ميكنيــد و دغدغهاش را داريــد، اوضاع ممكن اســت عكس آن چيــزي پيش برود كه شــما ميخواهيد. من ســعي ميكنم خونســرد باشــم و با وقــت گذراندن در كنار اعضاي خانوادهام، كمتــر به فوتبــال فكر كنــم. ميخواهم گل بزنــم نه اينكه عذاب بكشــم. تيم ما اكنون در وضعيت بســيار خوبي قرار دارد و همه ما ســعي خواهيم كــرد كه از اين وضعيــت لذت ببريــم. قهرماني در الليگا بــه ما تا حد زيادي آرامش داده اســت و حاال ميخواهيم با كسب دومين قهرماني متوالي در ليگ قهرمانان تاريخساز شويم.» رونالــدو در ادامه گفت كــه فكر نميكند تواضع زياد داشــتن براي رفتن به فينال ليــگ قهرمانان هم خوب باشــد. او ادامه داد: «تواضع زياد داشتن هم خوب نيست. ما بايد شخصيتمان را نشان دهيم. اينكه از يوونتوس تيم بهتري هســتيم اما بايد اين را در زمين بازي نشــان دهيم چون يوونتوس هم تيم خوبي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.