سيلوا: خوشحالم ادرسون به منچسترسيتي ميآيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچسترسيتي در آســتانه خريد ادرســون، دروازهبان بنفيكا با قيمت 35 ميليون پوند اســت. برناردو ســيلوا، بازيكن جديد ســيتي از اين خريد خوشحال است. ادرسون اخيرا به شهر منچستر رفته و اگر مشــكل مالكيت ثالث او حل شود، به احتمال فراوان انتقال او قطعي خواهد شــد. بخشــي از حق مالكيت ايــن بازيكن متعلق به شركتهاي ديگر است و همين مشكل به وجود آورده، چــون در انگليس، تنها باشــگاهها حق دارند مالك بازيكنان باشــند. ســيلوا كه اولين خريد تابســتاني پپ گوارديــوال بود و با قيمت 43 ميليون پوند از موناكو به اين تيم پيوســت، در تيمهاي پايه بنفيكا همبازي ادرســون بوده است. او ميگويد: «قراردادش رسمي شد؟ نه؟ اگر بيايد خيلي خوشــحال خواهم شد چون او را خيلي عالي ميشناسم. من افتخــار دارم كه با او در تيمهاي جوانان بنفيكا همبازي بودم، هرچند كه او يك ســال از من بزرگتر است. او دروازهباني عالي است و اگر بتوانم فصل بعد كنارش بازي كنم خيلي خوشحال خواهم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.