امباپه: عاشق زيدان بازيكن بودم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اظهارنظرهــاي قبلي كيليان امباپه در تمجيد از زينالدين زيدان شايعات را قوت بخشيد كه او ميخواهد به رئال مادريد برود اما او تصميم گرفت وضعيت را روشن كند و بگويد دلبســته بازي مربي 44 ساله رئال بوده.

پديــده فصــل فوتبــال فرانســه به خبرنگاران گفت: «من روياي زيدان بازيكن را داشــتم نه زيدان مربي. زيــدان بازيكن باعــث ايجاد روياهاي بزرگ در من شــد و هنوز هم كه فيلمهايش را تماشــا ميكنم چنين حســي به من دست ميدهد. زيدان مربي كامال متفاوت اســت، او مربي بزرگي اســت كه به ســرعت اين همه نتايج خوب گرفته و به پيشــرفت خــود و تيمش ادامه ميدهد.»

از او ســوال شــد در فاصله يك سال مانده به جام جهاني ريسك جدايي از ليگ فرانســه را به جان ميخرد كه ممكن است با كاهش ميزان بازي و خطر نرفتن به جام جهاني مواجه شــود. امباپه پاسخ داد: «چرا بايد كمتــر بازي كنم. زمــان همه چيز را مشــخص ميكند. من در حال حاضر روي تيم ملي و ســه بازي مهم پيش رو تمركز دارم و بعدها ميتوان به آن مســائل ديگر پرداخــت. توصيه ديديه دشــان مربي تيم ملي هم در انتخاب من موثر اســت هرچند هنوز زمــان زيادي داريم و بايد رويش فكر كنيم.»

او كه بــا زدن 15 گل نقش مهمي در قهرمانــي موناكو در ليگ يك داشــت، در اردوي تيم ملي فرانســه به سر ميبرد كه در ماه خرداد ســه بازي با پاراگوئه، سوئد و انگليس دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.