راموس: حاال نوبت لذت بردن از موفقيتهايمان است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرخيو راموس كاپيتان رئال مادريد در مصاحبهاي با شبكه رئال مادريد گفت كه او و همتيميهايش اكنون چگونه از دوران اقتدار كهكشانيها در رقابتهاي داخلــي و اروپايي لذت ميبرند. راموس در اولين جلســه تمرينيشان پيش از فينــال ليگ قهرمانان كه شــنبه هفته آينده برگزار ميشــود، به شــبكه رئال مادريد گفت: «ما زماني كه ساير تيمها ميبردند، تحت فشار قرار ميگرفتيم و حاال نوبت ما شده كه از اين موفقيتها لذت ببريم.» راموس درباره اينكه چقدر دوســت دارد در يكي ديگر از فينالها براي رئال مادريد گل بزند، گفت: «اگر اين اتفاق رخ دهد و احساس خوب بعد از آن را تجربه كنم فوقالعاده ميشــود اما اگر بخواهم انتخابي منطقي داشــته باشــم، بايد بگويم كه ترجيح ميدهم تيمم قهرمان شــود تــا اينكه خود گل بزنم.» رئال مادريد امســال براي اولين بــار از ســال 1958 ميتواند دو گانه را ببرد. رامــوس در اين بــاره هم گفت: «خوب اســت اگر اين اتفاق رخ دهد اما دغدغه بردن دو گانه چيز خوبي نيست. البته مــا ميدانيم كــه ميتوانيم يك دوگانه تاريخي كســب كنيم.» راموس دربــاره حريف تيمــش در فينال ليگ قهرمانان هم گفت: «بهترين چيز درباره يوونتوس كار گروهي اين تيم است. آنها بازيكنان خوبي دارنــد. برابر يووه بازي سختي خواهيم داشت.» راموس از جان لوئيجي بوفون، ســنگربان يوونتوس كه امسال جزو كانديداهاي كسب توپ طال شناخته ميشود هم تمجيد كرد و گفت: «بوفون يك اســطوره و براي همه يك الگو است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.