مصدوميت مربي يوونتوس در يك بازي خيريه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماسيمليانو آلگري، مربي يوونتوس در يك بازي خيريه كه در تورين برگزار شــد مصدوم و مجبور به ترك ميدان شــد. در اين بــازي خيريه كه گروهي از ســتارههاي پيشكســوت فوتبال ايتاليا از جمله آلســاندرو دلپيرو و پاول ندود همچنين سباستين فتل راننده آلماني تيم فرمول يك فراري و همتيمي فنالندي او كيمي رايكونن حضور داشتند، سرمربي 49 ساله بانوي پير به دليل كشيدگي عضله پشــت ران پاي راستش تنها 15 دقيقه در ميدان دوام آورد. هافبك سابق پروجا، كالياري، ناپولي و پســكارا به شبكه رايو اونو گفت: «اتفاق خاصي نيفتاده فقط يك كشيدگي جزيي اســت. چنين شبهايي فوقالعادهاند و مهم است كه ما در چنين بازيهايي شــركت كنيم تا بتوانيم بــه آنهايي كه نياز دارند، كمك كوچكي كرده باشيم. متأسفانه من خيلي نتوانستم بازي كنم. شما به جنگ همه چيز ميتوانيد برويد جز گذر عمر.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.