بهانههایی كه دیگر شكست را توجيه نخواهند كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

امسال براي ســومين بار متوالي گلدن استيت و كليولند كاواليرز در فينال NBA بــه مصاف هم ميروند تــا اتفاقي كه پيش از اين در تاريخ ليگ ملي بســكتبال آمريكا ســابقه نداشــته اســت رخ دهد. با در نظر گرفتــن اين واقعيت كه هــر يك از آنها در دو فينــال قبلي يك بار قهرمان شــدهاند، هفت بازي فينال امسال نه تنها گل سرسبد بازيهاي فصل ‪NBA 2016-2017‬ است بلكه حتي ميتواند بهتر از دو رويارويي قبلي آنها در دو فصل قبل باشد. سال 2015 اين گلدن استيت بود كه همه چيز را برد اما آن سال كليولنديها براي توجيه شكستشان يك بهانه داشتند: غيبت كوين الو و كايري ايروينگ كه عمال تمام بازيها را از دســت دادند. شــواليهها سال گذشته باختشان را جبــران كردند و در حالي كه تا بازي پنجم 3 بــر يك از قهرمــان كنفرانس غرب عقب بودند، ســه بازي آخر را بردند و به شيوهاي معجزهآسا قهرمان شدند. آن فصل هم گلدن اســتيتيها ادعا كردند محروميت درايموند گرين در بازي پنجم روند بازيهای فينال را به سود كليولند تغيير داد.

امســال امــا هــر دو تيــم بــا تمام ستارههايشــان كه به اندازه كافي استراحت كردهانــد و آمادهاند برابر هم قرار ميگيرند. امســال ديگر بهانهاي پذيرفته نيســت و به همين دليل شايد نسبت به دو فينال قبلي بهتر بتواند مشــخص كند كــه از ميان دو قهرمان كنفرانس غرب و شــرق كدام يك قويتر هستند.

در يك ســمت كليولند، مدافع عنوان قهرماني قــرار دارد كه در تركيبش يكي از بهترين بازيكنان تاريخ همچون لبران جيمز را دارد و در ســمت ديگر گلدن استيت كه جزو باثباتترين تيمهاي فصل بوده است و اين فصل يك ســتاره در قــد و قواره كوين دورانــت، MVPپيشــين NBA را جذب كرده است.

آيا وريرز ميتواند معضل كالچ تايم را برطرف كند؟ وريرزیها در بازيهايشــان در مراحل پلــيآف اين فصل با اقتدار رقباي خود را از پيش رو برداشــتهاند و در حالي پا به فينال گذاشتهاند كه به طور ميانگين با 16/3 امتياز اختالف نسبت به رقبايشان پيروز شدهاند. با اين حال يك واقعيت نگران كننده درباره اين تيم وجود دارد كه ميگويد جنگجويان گلدن استيت در كالچ تايم 5( دقيقه پاياني از يك بازي كه فاصله دو تيم 5 امتياز است) بازيهايشان در مرحله پليآف نااميد كننده نتيجــه گرفتهاند و 9 امتياز تمام آن چيزي بوده اســت كه در آن مدت زمان به دست آوردهاند. كوارترهاي چهــارم بازيها براي گلدن اســتيت كــه تمام 12 بــازياش در پلــيآف را بدون حتي يك شكســت برده، زماني بوده كه بدترين عملكرد را ارائه كرده است. بازگشت پشتيبانهاي جيمز براي كليولند كافي خواهد بود؟ ســال ،2015 لبران جيمز يك تنه در دو بــازي كليولند را نجــات داد و در حالي كه كايري ايروينگ و كوين الو غايب بودند، مسبب پيروزي تيمش شد.

ســال 2016 اما شــواليهها با تمام قوا پا به فينال گذاشــتند (منهــاي يك بازي كــه الو آن را از دســت داد) و در نهايت با يك بازگشت غيرقابل تصور از شكست 3 بر يك قهرمان شدند. امسال هم مطابق انتظار جيمز به درخشــشاش ادامه داده است اما چيزي كــه ميتواند تعيين كند آيا كليولند قهرمان ميشــود يا نه، حمايت دو ســتاره ديگر تيم از او يعني الو و ايروينگ اســت و اين همان مســاله بود كه در فينال دو فصل قبل به اثبات رســيد. حاال بايد ديد كه آيا پشــتيباني الو و ايروينگ از جيمز ميتواند يك فصل ديگر منجــر به قهرماني كليولند شــود يا نه. در اين بازيها اما ايروينگ بايد همــان بازيكني باشــد كه در بــازي پنجم فينــال 41 امتيــاز گرفت. الو هــم بايد به همان روندي كه امســال داشته بهترين عملكردش در پليآفهــا با ميانگين 17/2 بازي، 10/4 ريباند و 47/5 پرتاب موفق سه امتيازی در هر بازي ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.